›› Začátek článku

Zákopy
Idealizované vyobrazení střelby přes zákopy


Zákopy (pokračování)

Původně publikováno v díle Světová válka 1914–1915. Díl II. Nakladatelství Emil Šolc, Praha-Karlín. Pro potřeby abcHistory.cz upraveno a zkráceno, titulky redakčně doplněny. Článek nutno chápat jako dokument doby. Nesmyslnost válečného běsnění ve vojenských zákopech se ve snaze dobových redaktorů mění pozitiva a vymoženost moderního způsobu boje. Reálie zůstávají skutečné, byť ideálně popisované vybavení bylo ve frontových zákopech jen málokde. Číslování se vztahuje k vyobrazení v knize František Černý: Moje záznamy ze světové války 1914-1918.

Ochrana před střelami

Ku ochraně proti střelám, jež by dopadaly ze strany i k ochraně proti úlomkům střel ručních granátů, jež odlétají na stranu, zřizují se v zákopech postranní stěny fit hráze, jež obyčejně vybíhají kolmo od poprsní stěny. Takové postranní stěny neb hráze utvořeny jsou z pravidla z půdy samé, kterouž vojáci už při vykopávání zákopu nechali, jako jeho přepážku, prostě již státi (na obrázku č 3.), aneb zřizují se v zákopu teprve dodatečně č. (3^, pomocí beden, košů, sudů, pískem naplněných atd. Za těmito postranními stěnami či přepážkami, které se v zákopu zřizují obyčejně vždy na vzdálenost 8–10 m, veden jest o všem i příkop dále ve formě okružní chodby.

Hned pod horním okrajem poprsní stěny zákopu neb okopu zřízen jest výstupek pro ruku, o kterýž střelec může při míření a střílení ruku svou opírati a na kterýž klade se také munice, aby byla k střelbě připravena.

Střelec stojí obyčejně na stupínku nástupním, na kterýž při střelbě vystupuje a s něhož po výstřelu, když odpočívá, sestupuje. Tento schůdek, v zemi vykopaný, obkládá se obyčejně, jeli to jen poněkud možno, právě tak jako přední stěna příkopu, prkny neb klestím. Při vlhkém a studeném počasí používá se i plátna ze stanu, různých pokrývek atd. k obložení poprsních stěn příkopů. Při dolní části zadních stěn příkopů zřizují se mnohdy odkopáváním země i stupínky neb schůdky (č. 15.), kteréž slouží střelcům, když odpočívají, za sedátka, a kam mohou také ukládati tornistry své, munici atd.

Do poprsní stěny střeleckých příkopů zakopávají se obyčejně i strojní pušky (č. 2.). Pro hlaveň strojní pušky té jest část horního okraje přední stěny té mělce vyhloubena a pro úkryt střelcův a pro ukládání nábojů učiněna jsou pak kolem přiměřená opatření. Střelci v příkopech stojí těsně při prsní stěně, jsouce k výstřelu připraveni, ovšem jenom za boje, za přestřelek aneb kdy se právě nějaký útok očekává. Není-li tomu tak, postavena jest k poprsní stěně jenom část střelcův jaksi jako stráž, aby pozorovala území před zákopem, aby oznamovala postup nepřítele, a aby střílela na vše, co by se z řad nepřátelských náhodou a z neopatrnosti mimo úkryty objevilo.

Zbytek střelců jest zatím v zákopech úplně ukryt. K tomu účelu slouží zvláštní krytá útočiště (č. 7,10) a jámy, vyhloubené do stěn příkopů, které však zařízeny jsou tak, aby nevadily rychlému rozvinutí sil při střelecké Čáře a rychlému obsazení střeleckých zákopů. Vzadu uzavřeny jsou, možno-li stěnami ze dřeva, a poboční stěny jich obloženy jsou prkny, slámou, pokrývkami, plátnem stanovým atd., takže skýtají útulek chráněný pokud možno proti mokru a zimě.

Projektil do moždíře
Projektil je na vozíku dopravován do 30.5 centimetrového moždíře, které létaly na domy civilistů i na vojáky v zákopech


Ochrana před letadly a budování střech

Střechy, které přistavují se ku přední stěně příkopů a jež zrobeny jsou ze silných trámů a prken, křídla vrat, různé tabule atd., jež rovněž kladou se leckde přes příkop, nahrazují zmíněná útočiště tam, kde tyto není možno zříditi, a skýtají jakž takž aspoň ochranu proti nečasu. Také výklenky pro střelce, které si jednotliví vojáci vyhlubují v přední stěně příkopů, skýtají jisté zlepšení úkrytu.

Aby střelecké příkopy skryty byly lépe před zraky letců, přikrývají se namnoze větvemi a prkny, jež barvou svou přizpůsobeny jsou svému okolí. Tu a tam jsou střelecké příkopy vůbec zcela přikryty. V střeleckých příkopech aneb na blízku jich zřizují se i pozorovací stanoviště, kteréž i za boje dovolují bezpečné pozorování. Jsou obyčejně

kryty a umožňují pozorování jen skulinami a malými otvory. Jsou však také otevřené stanoviště pozorovací, při nichž nutno vyhlížet i přes poprsní stěnu a kdež hlava pozorovatele jest zraku nepřítelovu zakryta jen chomáči trávy, větvemi a podobně. Zřizováním dvojitých zrcadel a podobných zařízení usnadněno jest značně pozorování z takých stanovišť.

Pozorovací stanoviště, nalézající se mimo střelecké příkopy, spojeno jest s nimi buď spojovacím příkopem, aneb také telefonem, aby mohlo dávati střelcům rychlé pokyny o pobytu nepřítele a případné střelbě. Za účelem bezpečnější střelby jsou namnoze při poprsní stěně zřízeny i střílny, otvory to a průlomy, jež vyříznuty jsou buď v přední poprsní stěně, aneb zřízeny pomocí pytlů s pískem, a jež mají postavení učiniti nepříteli tím nepoznatelnějším.

K ukládání munic, zavazadel, k přechovávání pitné vody, potravin a přenosných reflektorů, k schovávání dalekohledů, map, měřítek vzdáleností, pochodní a podobně, jakož i ku stavění a zavěšování svítilen vyhlubují se, někde i vyzdívají do stěn příkopů výklenky, při čemž vypomáhá se o všem i bednami neb sudy.

K odvádění vody, což zvláště při deštivém počasí jest důležité, jest dno příkopu tak zařízeno, že směrem dozadu se níží, aby odtékající voda mohla býti v malých stružkách odváděna do zvláštních jam, aneb dalšími struhami, jež se ve větší vzdálenosti k stružkám oněm připojují a jimiž se pak voda odvádí do tížemi hlouběji ležícího. Krycí příkopy (č. 10), sloužící za útočiště vyčkávajícím posilám, jsou zřízeny tak na blízku příkopů střeleckých, že posádka jejich může býti vyslána včas a co nejrychleji do střelecké čáry.

Pokusy o zvýšení bezpečnosti vojáků v zákopech

Pro úplně bezpečný pobyt mužstva v těchto krytých zákopech zřízeny jsou v příkopech těchto kryté útulky, kteréž pozvolna bývají velmi »roztomile« zařízeny. Pro stříšky použito trámů, prken, plechových tabulí, kolejnic atd. Skuliny ve střeše ucpány jsou trávníky, prstí a podobně. Tyto útulky, vpravdě podobné malým pokojíčkům, mají stěny pokryté prkny, plátnem stanovým, podlaha opatřena jest pokrývkami i koberci a neschází tu ani kamínek.

Aby se snadno mohlo z příkopů vycházeti, zřízeny jsou v nich i schůdky a lampy. Kde bylo možno odvážiti se s polními kuchyněmi až k zákopům, pro střelce určeným, zřízeny i pro tyto kuchyně zvláštní zákopy, které jsou s ostatními spojeny. Útočiště pro zálohy jsou od zákopů střelců vzdáleny tak daleko, aby byli již mimo dostřel nepřátelského dělostřelectva.

Pokud terain sám přirozeným rázem svým je nechrání a neskrývá před zrakem nepřítele, jsou zálohy ty rovněž zakopány v zemi. A tu za bydliště vykopá se jim obyčejně větší jáma, kteráž pokryje se trámy, na něž nasype se země, čímž postaráno jest o krytku jakž takž bezpečnou. Uvnitř nalézají se i stolky, lavičky, pryčny a kamna. Jsou-li zálohy nuceny zdržovat se přece v dostřelu nepřítele, střechy jam takých, zemí pokryté, nevyčnívají vůbec nad terain, aby nebudily pozornost nepřítele. Kamínka jsou buď železná, aneb zřízena jsou ohniště z cihel; o odvádění kouře jest ovšem dobře postaráno. Světlo vniká dovnitř malými okénky a dveřmi.

Proti zimě chráněno jest mužstvo tím, že stěny obloženy jsou prkny a ověšeny pokrývkami, podlaha pak rovněž pokryta teplými látkami. I spojovací příkopy, vedoucí přímo až ke střeleckým zákopům, opatřeny jsou nahoře často krytbou z prken a země, aby tím spíše unikly zrakům nepřítele. Aby umožnily rychlý průchod mužstva, bývají širší, aneb zřízeny jsou aspoň na některých jich místech širší výhybky Ve spojení s těmito spojovacími příkopy zřízeny jsou, rovněž ve vyhloubeném lůně země, obvaziště, záchody i telefonní stanice, jichž kabel veden jest zemí, aby chráněn byl před nepřátelskou střelbou.

Ediční poznámka

Přepis původního textu byl pro potřeby webu abcHistory.cz na některých místech za účelem srozumitelnosti jazykově upraven podle současných pravidel. Za překlepy se omlouváme. Pokud chcete naše snažení podpořit, můžete si například objednat některou z knih našeho nakladatelství, nebo nám poslat finanční dar na provoz webu.

›› Začátek článku


František Černý: Moje záznamy ze světové války 1914-1918

1. světová válka

Knihu Moje záznamy ze světové války 1914-1918 výhodně zakoupíte přímo v e-shopu vydavatele, na webu NZB.cz

Ukázky z knihy najdete v článku První světová válka: Strhující vzpomínky českého vojáka vycházejí poprvé v knižní podobě.Související články k tématu První světová válka


Nahoru