Historie na internetu
  

abcHistory.czInstituce › Zájmová občanská sdružení

Zájmová občanská sdružení aj. nestátní společnosti


Vedle v Česku tradičních státních badatelských institucí existují i zajímavé skupiny nestátní

Regulérní bádání není doménou státních příspěvkových organizací, byť má tato forma v Česku dlouhou tradici (ovlivněnou i čtyřiceti lety komunismu, kdy si stát vymiňoval dohled nad vším, včetně badatelských aktivit). Dnes už v Česku existuje řada čistě soukromých a velice výkonných zájmových nebo přímo badatelských sdružení.
  www.kzp.cz

Oficiální stránky občanského sdružení. Prezentace významu památkové péče vytvořená za účelem sdružování lidí, kterým není lhostejný osud památek. Základní informace o KZP, činnost KZP (památkové kauzy, památková kontrola, seznam opuštěných památek), seznamy (Demolice na území Pražské památkové rezervace, PPR; Radikální úpravy na území PPR; Demolice mimo území PPR), pražský Karlín (historie Karlína, klasicistní Karlín, demolice po povodni), dokumenty (Charty, deklarace, zákony, vyhlášky, Katechismus památkové péče, Besthia Triumphans). Česky.

  www.collegiumbohemicum.cz

Oficiální stránky kulturně-vzdělávací instituce zaměřené na česko-německé vztahy. Collegium Bohemicum vzniká postupnou transformací ze všeobecného Muzea města Ústí nad Labem. Klade si za cíl podporovat, koordinovat a dále rozvíjet výzkum. Základní informace, přehled činnosti, kalendář akcí, publikační činnost. Česky, německy.

  www.branapamatek.cz

Stránky sdružení Polypeje - společnost pro obnovu a využití historických památek -, s prezentací stejnojmenného časopisu. Základní informace o cílech sdružení, starší čísla časopisu Brána památek k dispozici ve formátu PDF, kalendář historických akcí, aktuality, databáze památek na území České republiky. Metodické pokyny pro ochranu památek. Česky, anglicky, německy.

  www.rosicko-oslavansko.cz

Oficiální stránky Spolku pro zachování hornických tradic a připomenutí více jak 240 let historie černouhelné pánve. Základní informace o spolku, historie revíru, přehled dolů, historická elektrárna Ostrava, vlastivědné články, budování muzejní výstavy hornictví a energetiky, aktuality. Česky.

  www.castellum.cz

Oficiální stránky sdružení pro záchranu a využití historických objektů. Hlavním podnětem vzniku sdružení byl alarmující stav zámku Dolní Kounice (1999); později byly aktivity sdružení rozšířeny. Základní informace, aktuality, výroční zprávy, kronika, památková péče. Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum. Péče o střechy historických budov. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.shscms.cz

The Association of Historical Settlements in Bohemia, Moravia and Silesia. Oficiální stránky dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Základní informace o sdružení, přehled činnosti, výroční zprávy, aktuality, kalendář akcí. Dny evropského dědictví (EHD) - Online katalog. Česky, anglicky.

  www.zip-ops.cz

West Bohemian Institute for Heritage Resource Management. Oficiální stránky nestátního vědeckého institutu (obecně prospěšné společnosti), jehož činností je výzkum, dokumentace a ochrana archeologických, stavebních a jiných historických památek. Základní informace o ZIP, archeologické výzkumy, environmentální výzkumy, stavebně historické průzkumy, aktuality, akce. Česky, anglicky, německy.

  www.ancientmonumentssociety.org.uk

Oficiální stránky londýnského Sdružení založeného roku 1924 se specializací na studium a ochranu památek, historických budov a starých řemesel. Informace o AMS, sekce věnovaná stavbám, které byly v roce 2004 určeny k demolici. Informace o členství a možnosti přispění formou dobrovolných darů, seznámení s činností AMS. Anglicky.

  www.hyperlink.cz

Oficiální stránky společnosti, která sdružuje zájemce o vymezený obor bez rozdílu jejich profesionálního působení. Základní informace o společnosti, zprávy o činnosti, Nabídka sborníků z akcí společnosti, nabídka publikací z dějin vědy a techniky, ukázky z vyšlých čísel časopisu "Dějiny věd a techniky", aktuální informace. Česky, anglicky.

  www.zastarouprahu.cz

Oficiální stránky nepolitického občanského sdružení, které se se od svého vzniku v roce 1900 (!) věnuje ochraně památek v Praze. Hlavní náplň činnosti Klubu je po celou dobu jeho existence v podstatě stejná. Klub sleduje proměny města, vyjadřuje se k jednotlivým přestavbám či novostavbám v Praze a v případě ohrožení památek nebo historické tváře města činí vše pro jejich záchranu. Základní informace o Klubu, aktuality, přehled jednotlivých kauz, přehled publikační činnosti (Klubovní věstník; Bestia triumphans), Pragensie (obsáhlé materiály k problematice starého židovského města - Asanace, Josefov, fotografie J. Eckerta a dalších). Česky.

  www.sitesofconscience.org

Oficiální stránky koalice institucí dokumentujících historii porušování lidských práv a boj za sociální spravedlnost, práva a svědomí jednotlivce. Přehled dokumentační a osvětové činnosti. Lidská práva, holocaust, Gulagy, válečná muzea a památníky, práva žen, genocida, otrokářství, vysídlování, etnické čistky, totalitarismus; historie i současnost. Anglicky, španělsky, německy, francouzsky, rusky.

  www.sweb.cz

Stránky občanského sdružení složeného z nadšenců pro historii hornického řemesla. Péče o skanzen uranových pracovních táborů. Základní informace o spolku, informace o skanzenu, probíhající projekty, aktuality, odkazy na související stránky. Česky.

  www.kpv-cr.cz

Oficiální stránky Konfederace. KPV je tvořena ze žijících občanů České republiky, kteří byli komunistickým režimem po r. 1948 vystaveni nebývalému teroru jako byly popravy, mučení, dlouholetý žalář, konfiskace majetku, ale i společenská a sociální diskriminace. Základní informace o KPV, informace o činnosti, zprávy z poboček, reakce na současné politické dění, životní jubilea, významné dny, publicistika ke zločinům komunismu. Česky.

  www.arl.org

Oficiální stránky sdružení, které má významný vliv na změnu prostředí v oblasti vědecké komunikace a veřejné politiky. Základní informace o ARL, odborné publikace, služby, programy a vzdělávací projekty, oblast spolupráce. Členská knihovna, semináře, tiskové oddělení. Anglicky.