Historie na internetu
  

abcHistory.czInstituce › Ústavy Akademie

Akademie věd a podobné instutice


Akademické instituce se zaměřením na výzkum dějin


www.gacr.cz

Oficiální stránky agentury. Aktuality (vyhlášené veřejné soutěže, zápisy ze zasedání), základní informace o GA ČR, organizační struktura, grantové projekty, ESF (European Science Foundation), FAQ, databáze projektů, formuláře a dokumenty GA ČR.


www.coh.usd.cas.cz

Oficiální stránky sekce Ústavu pro soudobé dějiny. Základní informace a cíle Centra, aktuality, metody orální historie, sbírky rozhovorů, vnější vztahy.


www.usd.cas.cz

Oficiální stránky ÚSD AV ČR. Základní informace, aktuality, historie ústavu, grantové projekty, výroční zprávy, texty referátů z interních seminářů, přehled publikační činnosti (časopis Soudobé dějiny a jednotlivé publikační řady), přehled knihovních a archivních fondů. Přehled pracovišť. Soutěž Eurostory.


  www.eu.cas.cz

Oficiální stránky ústavu. Základní historie ústavu (sběratelský podnik Lidová píseň v Rakousku; Státní ústav pro lidovou píseň; Kabinet pro národopis); výzkumné záměry v oblastech tradiční, tzn. duchovní a hmotné kultury venkovské i městské; struktura ústavu a jendotlivá oddělení (historická etnologie, etnická studia, etnomuzikologie, hudební historie, knihovna). Publikační činnost (časopis Český lid a jeho suplementy; sborníky: Češi v cizině; Etnografický atlas; Imigrace, adaptace, majorita; Poklady lidové kultury; Prague Occasional Papers in Ethnology a další). Česky.

  www.ct24.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Publicistický pořad. Rozhovor s předsedou AV ČR Václavem Pačesem z 13. 7. 2006. Česky.

  www.cefres.cz

Oficiální stránky ústavu, jehož posláním je rozvíjet vědecké sítě v České republice a ve střední Evropě a zprostředkovávat kontakty mezi univerzitními a výzkumnými středisky ve Francii a ve střední Evropě v oblasti humanitních a společenských věd. Základní informace o CEFRES, aktuality, online katalog knihovny, oblasti výzkumu, publikační činnost. Česky, francouzsky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.vcdv.cas.cz

Oficiální prezentace specializovaného oddělení dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Základní informace o úkolech ústavu, projekty, knihovna, publikační činnost. Česky, anglicky.

  www.ilaw.cas.cz

Oficiální stránka Ústavu státu a práva Akademie věd (ÚSP AV ČR). Ústav provádí vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky; publikační, vzdělávací, konzultační a poradenskou činnost. Organizační řád. Granty a projekty. Časopis Právník. Legsys - originální právní informační systém o českých právních dokumentech. Kontakty na pracovníky ústavu. Středisko vědeckých informací ústavu. Česky.

  zuzana.hiu.cas.cz

Oficiální stránky ústavu. Základní informace, přehled odborných oddělení (dějiny středověku, dějiny raného novověku, české a obecné dějiny 19. a 20. století, biografické studie), informace o knihovně (otevírací doba, katalogy a databáze, online MVS), biografické databáze, pramenné sbírky (mapová sbírka, pozůstalost A Sedláčka), nakladatelství (novinky, periodika, ediční plán), seznam pracovníků, granty, dlouhodobé projekty (encyklopedie českých dějin, biografický slovník, historický atlas měst ČR), bulletin HÚ, výroční zprávy, aktuality.

  www.iabrno.cz

Oficiální stránky brněnského ústavu. Historie a zaměření, přehled výzkumných center (středisko pro paleolit a paleontologii, výzkumné středisko pro Řím, stěhování národů a raně středověká období, výzkumné centrum pro slovanskou a středověkou archeologii, pravěké oddělení), archiv, knihovna, publikační činnost ústavu.

  www.arup.cas.cz

Oficiální stránky pražského ústavu. Základní informace, výzkumná činnost (přehled projektů, terénní výzkum, nedestruktivní archeologie), publikační činnost (periodika, neperiodické řady, monografie, nabídky), informace o knihovně (katalog, novinky, odkazy), bibliografie, archiv nálezových zpráv, archeologická databáze Čech, archiv map a plánů, archiv negativů a diapozitivů, formuláře ), památková ochrana, další aktivity (popularizace, výstavy a expozice, skanzen, soutěže, konference, výroční zprávy, sdělení). Česky, anglicky.

  www.uappmost.cz

Oficiální stránky ústavu. Základní informace, informace o zaměření, knihovna, archiv, vydavatelská činnost, pracoviště GIS a geodézie, výroční zprávy, granty. Česky.

  www.msu.cas.cz

Oficiální stránky ústavu. Posláním ústavu je péče o myšlenkové a věcné dědictví vědce, politika, zakladatele novodobého státu a prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Formulování problémů demokracie 20. století v kontextu evropských a světových dějin, problémy moderní společnosti, sebevražednost, vztah k náboženství, morálka, česká otázka. Základní informace o ústavu, zaměstnancích, vědecké radě, informace o archivu, fondech knihovny, přehled publikační činnosti, realizované či probíhající projekty. Výbor z díla T. G. Masaryka. Česky, anglicky.

  www.clavmon.cz

Server věnovaný projektům, které se uskutečňují na půdě Kabinetu pro klasická studia AV ČR (KKS AV ČR), pracovišti Filozofického ústavu AV ČR. Základní informace o odděleních: antickém; biblických studiích; Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty; Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví; Slovníku středověké latiny. Informace o knihovně, knihopisech, databázích, sbornících a časopisech (Eiréné, Listy filologické). Online jsou k dispozici bibliografie starořeckých překladů, nepublikované či experimentální překlady, texty ke starověku v evropské kultuře, historie letohrádku Belvedere, reprodukce prvotisků, starých tisků, informace o tiskařích. Prameny k českým dějinám, databáze muzikologické i liturgické. Přehled akcí. Některé stránky jsou pouze v angličtině.

  www.lib.cas.cz

Oficiální stránky knihovny Akademie věd České republiky (AV ČR). Informace pro jednotlivé čtenáře i ústavy. Knihovna AV ČR (KNAV) je přímou nástupkyní Základní knihovny ČSAV (ZK). K nejstarším sbírkám ZK patřily a v KNAV stále patří fondy Královské české společnosti nauk (KČSN), fondy knihovny České akademie věd a umění (ČAVU) nebo fondy knihovny Masarykovy akademie práce (MAP). Základní informace o knihovně, otevírací doba, služby čtenářům, obsáhlý přehled online databází, elektronické katalogy knih a časopisů. Vydavatelská činnost AVČR, digitalizační centrum, elektronické zdroje provozované KNAV ČR, kalendář akcí. Česky.

  www.archiv.cas.cz

Oficiální stránky Archivu. Základní informace o Archivu, odborná činnost, fondy a sbírky, problematika soupisu a studia rukopisů, bibliografie vztahující se k Archivu, přístup do badatelny a související informace pro badatele. Česky, anglicky.

  www.etf.cuni.cz

Stránky Centra biblických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze. Úkolem Centra je podporovat a eventuálně koordinovat práci (bádání) biblistů v České republice, ať již působí na univerzitních fakultách, zvláště teologických a filosofických, nebo v různých ústavech České akademie věd. Zakládajícími institucemi byl Ústav pro klasická studia AV ČR a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. CBS je řízeno vědeckou radou, sestavenou z domácích i zahraničních odborníků v biblistice či příbuzných oborech. Základní informace o Centru, projekty, aktuality, přehled vydaných publikací, výroční zprávy, reference.

  www.history.sav.sk

Sekce stránek ústavu. Základní informace o ústavu, bibliografie výroční zprávy, knihovna, periodika, publikace, konference, aktuality. Slovensky, anglicky.

  www.dejiny.sk

Oficiální prezentace Slovenské historické společnosti. Základní informace, historie, správy o činnosti, sjezdy. Slovensky.