Historie na internetu
  

abcHistory.czNovověk › Národopis

Národopis, folklór, etnografie


Etnografie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a grafein, popisovat) – česky národopis

Národopis je společenská věda zkoumající a popisující modely chování, sociální organizaci, zvyky, hudbu a umění v jednotlivých lidských kulturách a společnostech. Termín etnologie se někdy chápe jako synonymum, jindy jako označení pro srovnávací vědu.

Oba pojmy se dodnes aktivně používají v německé jazykové oblasti, v českém prostředí pozvolna převládá označení kulturní antropologie a sociální antropologie. V případě zájmu o národopis, folklór a etnografii doporučujeme vedle této podrubriky prolistovat rovněž podrubriku Muzea a galerie, neboť řada regionálních muzejních institucí se na národopisnou a vlastivědnou tématiku od svého vzniku specializuje. Dále prozkoumejte rovněž podrubriku Lidová tvorba, která se tématicky zaměřuje na oblasti mimo ČR.Křest knihy

Česko patří k nejvýrazněji nenábožensky orientovaným zemím na světě. Přesto jsme i u nás průběžně svědky veřejných křtů a mediálně propagovaných křtin. Snad jen skutečnost, že značný počet redaktorů neumí slovo křest skloňovat a dokola píší, že „proběhly křesty“ je určitým vodítkem, jak moc je jim pojem křest vlastně vzdálený.

Číst celý článek ... ››


novoročenka Novoročenky neboli novoroční Péefka „pro štěstí“ (francouzsky Pour féliciter) jsou už po mnoho desetiletí součástí české a slovenské tradice. Papírová novoročenka, neboli novoroční přání (anglicky New Year Card), je historicky odvozena od vánočního přání (Christmas Card). Proto se na mnoha, zvláště však starších přáních, můžeme setkat se souborným přáním „Veselé Vánoce a šťastný nový rok“.

Číst celý článek ... ››


Josef Benoni

Zmiňují se o něm nejrůznější, převážně však německé encyklopedie a slovníky. V Česku byl doposud prakticky neznámý. Většinou bývá zaměňován se svým jmenovcem, vzdáleným příbuzným z Chrudimi. Lanškrounský Josef Benoni je přitom autorem několika divadelních dramat a pak také dvou knih s vlastivědnou tematikou.

Číst celý článek ... ››


kniha dějiny každodennosti v 19. století

Recenze knihy: Lenderová, Milena – Jiránek, Tomáš – Macková, Marie: Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. 1. vydání. Karolinum, Praha 2009, 430 s.

Číst celý článek ... ››


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Česká obec sokolská (ČOS) a Miroslav Tyrš.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Dějiny každodennosti. Jak se na dětství pohlíželo v minulosti.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Dušičky a Halloween.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Jak se slavily vánoce v minulosti.


www.no-ip.com

Elektronická reprodukce knihy z roku 1895. Texty kapitol a dobová vyobrazení.


www.nulk.cz

Elektronická reprodukce ročníků z let 1964–1990. Texty jednotlivých článků, bibliografické vyhledávání.


www.no-ip.com

Elektronická reprodukce knihy z roku 1936. Texty kapitol a dobová vyobrazení. Česky.

www.no-ip.com

Elektronická reprodukce knižnice F. Šimáčka z let 1909–1911. Texty kapitol a dobová vyobrazení. Česky.

www.lidovaremesla.cz

Stránky provozované Národním ústavem lidové kultury (NÚLK) a zaměřené na lidová řemesla 19. století a na současnou lidovou uměleckou výrobu na území ČR. Databáze výrobců, řemeslná sdružení, odborné články, přehled bibliografické literatury, výuka tradičních řemesel, tradice a ochranné známky.


www.no-ip.com

Elektronická reprodukce textu „Národopis československý. Přehledný nástin.“ Původně In: Československá vlastivěda II. Člověk. Praha 1933, s. 305–472. Texty kapitol a dobová vyobrazení. Česky.

www.no-ip.com

Elektronická reprodukce ročníků z let 1891–1931. Texty jednotlivých článků, dobová vyobrazení, fulltextové vyhledávání.


www.no-ip.com

Elektronická reprodukce věstníku z let 1906–1935 (Zakladatel Jiří Polívka). Texty článků, vyhledávání, dobové fotografie a ilustrace.


www.nulk.cz

Oficiální stránky ústavu, který se zabývá tradiční a lidovou kulturou a péčí o ni na území ČR. Základní informace o činnosti NÚLK, základní legislativní dokumenty, výzkumná činnost, publikační činnost (Národopisná revue aj.), elektronická knihovna (reprodukce starších pubilkací s národopisnou tématikou, např. časopis Český lid, Národopisné aktuality aj.), zámek Strážnice (sídlo NÚLK, informace pro návštěvníky, základní historické údaje), kalendář akcí, fotogalerie.


www.mare-czech.cz

Sekce stránek nakladatelství Mare Czech. Historické fotografie života na moravské vesnici. Kořenecký větrný mlýn, práce na poli, tradiční řemesla. Česky.

www.klic.cz

Privátní prezentace. Lidová kultura a tradiční hospodářství; domácká výroba dřevěných výrobků, košíků, krajek, výšivek; tradiční řemesla. Dřevořezba, keramika, hrnčířství, kovářství, krajkářství, kraslice, modrotisk, perníkářství, pletení z proutí (košíkářství), předtkalcovské techniky, sklářství, tkalcovství, vizovické pečivo, vyšívání, zpracovávání kukuřičného šustí, zpracování slámy. Zvyky a tradice českého venkova během ročních období. Česky.

www.rozhlas.cz

Sekce stránek Českého rozhlasu. Texty a zvukové záznamy pořadů k tématice převážně českých lidových staveb. Fotografie a další přílohy. Vývoj lidové architektury (Vývoj osídlení, vývoj domu, materiál, dřevěné stavby, zděné konstrukce, přehled staveb), hlavní regionální oblasti, ochrana památek (rezervace, zóny a ochranná pásma). Přes menu je možné vstoupit do dalších sekcí stránek ČRo. Česky.

www.lidova-architektura.cz

Privátní projekt zaměřený na historii lidové architektury. Vývoj lidové architektury (Vývoj osídlení a obytných staveb; Získávání a zpracování materiálu; Konstrukce historických staveb; Základní přehled druhů staveb), přehled objektů v jednotlivých regionech České republiky, ochrana památek (památkové zóny, skanzeny), opravy a rekonstrukce staveb v současnosti. Encyklopedie lidové architektury. Česky.

www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Česky.

www.eu.cas.cz

Oficiální stránky ústavu. Základní historie ústavu (sběratelský podnik Lidová píseň v Rakousku; Státní ústav pro lidovou píseň; Kabinet pro národopis); výzkumné záměry v oblastech tradiční, tzn. duchovní a hmotné kultury venkovské i městské; struktura ústavu a jendotlivá oddělení (historická etnologie, etnická studia, etnomuzikologie, hudební historie, knihovna). Publikační činnost (časopis Český lid a jeho suplementy; sborníky: Češi v cizině; Etnografický atlas; Imigrace, adaptace, majorita; Poklady lidové kultury; Prague Occasional Papers in Ethnology a další). Česky.

www.profit.cz

Série článků z archivu podnikatelského týdeníku Profit. Souhrn postřehů a názorů. Jsou nositeli národní identity. Výrobci užitečných, na pohled krásných věcí však nemají na růžích ustláno. odpověď na otázku, jak dlouho ještě budou přežívat stará lidová řemesla, je značně problematická. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

www.lidovaremesla.cz

Stránky Národního ústavu lidové kultury věnované lidovým řemeslům. Cílem projektu je zachytit tradiční řemeslné technologie a znalosti a dovednosti výrobců tak, aby mohly přispívat k obohacení kultury a způsobu života současnosti. Tvůrci usilují o vytvoření přehledné databáze současného stavu řemesel. Pro srovnání databáze obsahuje také informace o lidových řemeslech a lidové umělecké výrobě v ostatních státech Evropské Unie. Databáze výrobců, vývoj organizace lidových řemesel v České republice, výběrová bibliografie, právní ochrana lidové tvorby v ČR i v EU, odkazy na další oborové weby. Informace k titulu Nositel tradice lidového řemesla, který každoročně uděluje ministr kultury ČR. Česky.

www.lidovakultura.cz

Stránky Národního ústavu lidové kultury věnované dějinám i současnosti lidové kultury. Odborné i popularizační články, kalendář akcí, podpůrné projekty, odkazy na související internetové stránky. Česky.

www.osa.ceu.hu

Online expozice Těla ve formaci (Bodies in formation) na stránkách The Open Society Archives (OSA), neziskového centra pro výzkum a vzdělávání. Historie a účel masových cvičení v různých zemích. Friedrich Jahn, Miroslav Tyrš, Sokol, Spartakiády, sociální darwinismus. Bibliografie. Anglicky.