Historie na internetu
  


Přehled hlavních internetových míst s průběžně aktualizovanými mapami České republiky pro běžné vyhledávání.

www.google.com

On-line služba společnosti Google. Detailní letecké a satelitní mapy celého světa s možností vyhledávání konkrétních budov a adres. Součástí služby jsou i 3D animace vybraných měst nebo detailní fotografie zajímavých lokalit, pořízené ze země. K využívání služby je třeba si nainstalovat prohlížecí modul, který si lze zdarma stáhnout ze stránek poskytovatele služby. Česky, anglicky, německy, španělsky, francouzsky, portugalsky a v dalších jazycích.

www.cuzk.cz

Sekce stránek ČÚZK. On-line prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK). Aplikace umožňuje bezplatné prohlížení archiválií ÚAZK. Prozatím jsou přístupná data ze skenování císařských povinných otisků stabilního katastru Čech 1:2880 (1824-1843) , topografických sekcí 1:25 000 třetího vojenského mapování (1872–1953) a Sbírky map a plánů do roku 1850. Česky.

www.vuv.cz

Hydroekologický informační systém VÚV TGM (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka), sekce stránek. Administrativní uspořádání, systém oběhu vody, podzemní voda, chráněná území, užívání vody a vlivy na stav vod, extrémní jevy, vodohospodářské mapy. Česky.

www.cgu.cz

Sekce stránek České geologické služby. Geologická mapa ČR v měřítku 1:50 000. Česky.


www.inyourpocket.com

On-line průvodce evropskými městy poskytuje sérii turistických průvodců po více než dvaceti evropských městech dvanácti středoevropských a východoevropských států (fulltext a rovněž download v PDF, nabídka prodeje tištěných verzí). Informační servis zahrnuje: dopravní dostupnost, hotely, restaurace, turistické zajímavosti, kina, divadla, kalendář kulturních a společenských akcí, obchody (profil, adresy), užitečné adresy, dopravní a komunikační systém (adresy, služby poskytované příslušnými institucemi), detailní mapy, cestovní kanceláře, půjčovny aut apod. Anglicky.

www.hismap.wz.cz

Privátní soubor histrických nákresů a map různé relevance, stáří a kvality. Starověký svět na mapách, mapa Velkomoravské říše, mapy středověké Evropy, mapa Rakousko-Uherska, nákresy bojů II. světové války a další. Informace o mapách: Potřeba a účel mapování; První mapy na našem území, jejich vývoj a charakter; Vývoj mapových značek; První soustavná topografická mapování menší přesnosti; Příčina a podmínky podrobného mapování polohopisného. Česky.

www.crr.cz

Centrum pro regionální rozvoj České republiky – Senzitivní mapy. Součást informačních systémů Regionální informační servis (RIS) a Integrovaný regionální informační systém (IRIS). Rastrové i vektorové mapové podklady pro ČR v různém měřítku až po plány měst, ale i vektorová data hranic obcí v přeshraničí – SABE 2004 a ortofotomapa České republiky s rozlišením 2m/pixel a jiné. Administrativní členění, euroregiony, mikroregiony, turistické regiony, projekty Evropské unie (EU), obecná mapa, weby obcí, příroda, doprava, rozvojové plochy, tematické mapování. Česky.

www.gov.cz

Specializovaná služba poskytující státem garantovaná prostorová data – online detailní mapy území České republiky s téměř třiceti tematickými vrstvami. Množství samostatných úloh, rozdělených převážně podle tématického obsahu. Univerzálními úlohami jsou topografické podklady a administrativní členění, sloužící rovněž jako referenční data pro ostatní úlohy. Vedle základního územně správního členění lze využít například geologické a vojenské mapy, tematické vrstvy z oblasti životního prostředí, z oblasti dopravy, zemědělství, vyhledávat úřadovny České pošty aj. Letecké pohledy. Kromě zobrazení prostorových dat v mapě služba umožňuje i možnost výpisu textových informací o vybraném objektu (adresu, PSČ apod.). Česky.

www.cenia.cz

Sekce stránek Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu se sídlem v Dobrušce. Digitální atlas České republiky. Základní polohová přesnost je řádově do 10 m. Pro některé plošné objekty může být odchylka od skutečnosti až 30 m. Česky.

www.landkartenarchiv.de

Cestovní mapy Evropa, Německo, Čechy, Sudety, Slezsko, Morava (1892–1945, resp. 1999). Německy.

Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku