Historie na internetu
  

abcHistory.czStředověk › Prvotisky

Prvotisky (Inkunábule)


Knižní tisky vydané do konce roku 1500

Inkunábule (z latinského in cunabulis, tj. „v kolébce“), česky prvotisk, je označení používané pro nejstarší tištěná díla pocházející z Evropy z časového období mezi vynálezem knihtisku, tj. tisku s pohyblivými literami (kolem roku 1450) a koncem 15. století.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Dokument Naďi Kverkové o největší rukopisné knize světa.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Dokument o historii i současnosti největší rukopisné knihy světa.


  www.memoria.cz

Oficiální stránky projektu MEMORIA. Sdružuje iniciativy, které se zrodily v souvislosti s provozem a řešením programu Memoriae Mundi Series Bohemica (MMSB). Projekt Memoria směřuje k vybudování virtuálního badatelského prostředí pro oblast historických knižních fondů. Základní informace o projektu, financování, realizace, technologie, aktuality. Volně dostupný výběr dokumentů Manuscriptoria zpřístupňuje několik zajímavých digitálních kopií rukopisů, starých tisků a map (Bible olomoucká – I. díl, Jenský kodex, Kronika tak řečeného Dalimila – fragment latinského překladu a jiné. Česky, anglicky.

  www.clavmon.cz

Sekce stránek Kabinetu pro klasická studia AV ČR. Stránky věnované prvotiskům a starým tiskům, které zpracovává oddělení Dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v českých zemích do roku 1800. České prvotisky a staré tisky (1476-1800) online. Incunabula: soupis českých prvotisků (1476-1500); Knihopis Digital Database: vyhledávání v databázi českých starých tisků (1501-1800); Slovník knihtiskařů (Karel Chyba). Česky.

www.svkol.cz

Sekce stránek Vědecké knihovny v Olomouci. Programy a texty referátů proslovených na dřívějších ročnících každoročně pořádané stejnojmenné konference. Středověké rukopisy a jejich prezentace; dějiny knihtisku - počátky; světová putování a česká knižní kultura; Paměti - způsob zobrazení skutečnosti; nové prvky ve starých knihách; současné trendy ve zpřístupňování fondů; lidé okolo knih (autor - tvůrce - recipient); architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar) středověký pasionál; iluminovaný rukopis Martyrologia z Gerony; hagiografická zobrazení; hudební nástroje ve středověkých iluminovaných rukopisech; digitalizace rukopisů; soupis knihovny premonstrátského kláštera v Teplé; práce s rukopisy; užití kalendářů pro datování středověkých rukopisů; restaurování; Bible lobkovická a tzv. švédská knižní kořist z Prahy, Olomouce a Mikulova; Počátky hebrejského knihtisku na Moravě; piaristé a jejich knihovny; grafická výzdoba rukopisů, konvolutů a též původně neilustrovaných knih konce 18. a začátku 19. století; F. L. Čelakovský a Knihovna Národního muzea; digitalizace rukopisů a starých tisků; historické cestopisy; kramářské tisky; iluminované bible 13. století francouzského původu v moravských sbírkách; zkušenosti s projektem Manuscriptorium. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Asie ve středověku; Církevní správa v českých zemích; Mravní stav duchovenstva za vlády Lucemburků; Johannes Gutenberg. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.clavmon.cz

Server věnovaný projektům, které se uskutečňují na půdě Kabinetu pro klasická studia AV ČR (KKS AV ČR), pracovišti Filozofického ústavu AV ČR. Základní informace o odděleních: antickém; biblických studiích; Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty; Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví; Slovníku středověké latiny. Informace o knihovně, knihopisech, databázích, sbornících a časopisech (Eiréné, Listy filologické). Online jsou k dispozici bibliografie starořeckých překladů, nepublikované či experimentální překlady, texty ke starověku v evropské kultuře, historie letohrádku Belvedere, reprodukce prvotisků, starých tisků, informace o tiskařích. Prameny k českým dějinám, databáze muzikologické i liturgické. Přehled akcí. Některé stránky jsou pouze v angličtině.