Historie na internetu
  

Rešerše: abcHistory.czKnihovny › Hlavní město Praha

Předpověď počasí pro ČR | Meteopress

Počasí dnes    Počasí zítra    Počasí pozítří


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Téma: Perspektiva Památníku národního písemnictví. Host: Pavel Hazuka, ředitel PNP. Česky.

www.psp.cz

Oficiální stránky knihovny, která primárně zveřejňuje Dokumenty českého a slovenského parlamentu. Součástí webu je Projekt Digitální knihovna, jednotný informační systém (1) o činnosti zákonodárných orgánů České republiky a Slovenské republiky od jejich vzniku v roce 1993 do budoucna, (2) o činnosti společných zákonodárných orgánů Československé republiky v letech 1918 až 1992 a (3) o činnosti českých a slovenských poslanců v různých zákonodárných orgánech (Slovenská národní rada, Říšská rada a Sněm království Českého) od roku 1848 do roku 1914. Parlamentní tisky, těsnopisecké zprávy (stenoprotokoly) a další parlamentárie. Přes menu lze vstoupit do vyhledávání, rejstříků a zvukových záznamů.

www.nkp.cz

Archiv digitalizovaných časopisů Národní knihovny. Periodika, monografie, rukopisy a staré tisky. Česky, základní informace anglicky.

lib.natur.cuni.cz

Oficiální stránky knihovny geografie střediska vědeckých informací přírodopisné fakulty Univerzity Karlovy. Základní informace, otevírací doba. Česky.

platan.vc.cvut.cz

Souborný katalog Českého vysokého učení technického v Praze ČVUT obsahuje bibliografické záznamy převzaté z lokálních katalogů knihoven ČVUT (Fakulta stavební, architektury, strojní, elektrotechnická, jaderná, fyzikálně inženýrská, dopravní, Masarykova ústavu vyšších studií, Kloknerova ústavu, Výpočetního a informačního centra). Pro vyhledávnání v souborném katalogu slouží dotazovací formulář. K dispozici je nápověda. Odkazy na ostatní sekce stránek ČVUT; informace o knihovnách ČVUT a jejich službách. Česky, anglicky.

www.nlk.cz

Oficiální stránky Národní lékařské knihovny. Základní informace o knihovně, služby čtenářům, otevírací doba, katalogy a databáze, elektronické zdroje (on-line verze časopisů, knih aj.). Česky, anglicky.

bibis.lib.cas.cz

Sekce stránek ústavu. Lístkový katalog 1921-1991, katalog Ústavu pro dějiny střední a východní Evropy (do r.1991), Österreich. Statistik - výroční zprávy, kandidátské práce, sbírkový katalog, časopisy, bibliografické záznamy za léta 1982-1989, bibliografické záznamy zahraničních bohemik za léta 1960-1989, katalog atlasů. Česky.

svi.ff.cuni.cz

Academic information Library centre Charles university Faculty of Philosophy & Arts. Oficiální stránky Střediska. Základní informace, otevírací doby jednotlivých knihoven, vyhledávací katalog. Česky, anglicky.

www.cuni.cz

Sekce stránek právnické fakulty UK Praha; oficiální prezentace knihovny. Historie knihovny, obecné informace o knihovně, knihovní a výpůjční řád, výroční zprávy, fotogalerie, katalog knih a časopisů (české časopisy, Sbírky zákonů, Excerpta Iuridica, zahraniční časopisy, noviny, zvukové nahrávky), elektronická knihovna časopisů EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek), přehled knihovnických a právních databází, kvalifikační práce (diplomové, disertační, rigorózní), přehed služeb, pomůcky (Jak citovat odbornou literaturu, jak vyhledávat nálezy Ústavního soudu ČR). Česky.

www.cuni.cz

Rozcestník UK: WWW katalog (Umožňuje vstup do katalogu), Novinky v SK UK (podává informace o dění v SK UK, o akcích pro knihovníky atd.), Obecné info (informace o tom, co v SK UK najdete, jak v něm vyhledávat, statistické údaje apod.), Pro knihovníky (obsahuje informace pro knihovníky UK, chystané akce, seznam užitečných odkazů, standardy apod.), Centrální knihovně-informační systém UK - CKIS (projekt centralizace knihovního prostředí na UK, kdy vzniká Centrální katalog UK). Česky.

www.jib.cz

Informační portál Národní knihovny ČR a Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze. Portál umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd). Zdroje, které JIB zpřístupňuje, lze rozdělit na volně dostupné a licencované (dostupné pouze z určitých předem nadefinovaných IP adres). Vyhledávání (knihy, periodika, články české a zahraniční), novinky, akce. Česky, anglicky.

www.stk.cz

Oficiální stránky Státní technické knihovny. Základní informace, otevírací doba, služby čtenářům, on-line katalogy ( knih, časopisů, šedé literatury), on-line databáze. Česky, anglicky.

www.fsv.cuni.cz

Oficiální stránky knihovny fakulty sociálních věcí Univerzity Karlovy v Praze. Základní informace, otevírací doba, služby čtenářům, vyhledávací katalog ( česky, slovensky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky, maďarsky, dánsky), lístkový katalog, seznam multimediálních produktů, informační zdroje, mediotéka. Česky, anglicky.

www.clavmon.cz

Server věnovaný projektům, které se uskutečňují na půdě Kabinetu pro klasická studia AV ČR (KKS AV ČR), pracovišti Filozofického ústavu AV ČR. Základní informace o odděleních: antickém; biblických studiích; Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty; Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví; Slovníku středověké latiny. Informace o knihovně, knihopisech, databázích, sbornících a časopisech (Eiréné, Listy filologické). Online jsou k dispozici bibliografie starořeckých překladů, nepublikované či experimentální překlady, texty ke starověku v evropské kultuře, historie letohrádku Belvedere, reprodukce prvotisků, starých tisků, informace o tiskařích. Prameny k českým dějinám, databáze muzikologické i liturgické. Přehled akcí. Některé stránky jsou pouze v angličtině.

www.nm.cz

Sekce stránek Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur (součást Národního muzea). Základní informace, otevírací doba, fondy knihovny ( knižní, archivní aj.), unikátní krajanská knihovna (tisky, monografie, periodika, kalendáře), archiv ( rodinný, krajanský, cestovatelský). Česky.

www.nm.cz

Informace o muzejní knihovně (založena 1818) na stránkách Národního muzea. Základní informace, historický nástin, otevírací doba, přehled oddělení knihovny Národního muzea, stálé expozice, stránky Matice české, katalogy a databáze knihovny. Česky.

www.knihovna.upm.cz

Oficiální stránky knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze, české veřejné odborné knihovny specializované na výtvarné umění a příbuzné obory (architektura, sochařství, malířství, kresba, grafika a užitá grafika, umělecké řemeslo, umělecký průmysl, design, fotografie, teorie a kritika umění, dějiny, kulturní dějiny, pomocné vědy historické, genealogie, archeologie, film, divadlo, tanec, památková péče, restaurátorství, typografie atd.). Základní informace, historie knihovny, otevírací doba, služby čtenářům, online katalogy, lístkové katalogy, seznam časopisů, aktuality, obsáhlý seznam oborových odkazů. Česky, anglicky.

www.etf.cuni.cz

Sekce stránek Evangelické teologické fakulty Univerzity v Praze. Základní informace, otevírací doba, služby čtenářům, katalogy (knihy, časopisy, články aj.), publikační činnost. Odkazy na další knihovny s teologickým zaměřením. Česky, anglicky.

www.clavmon.cz

Vědecká apokryfní knihovna. Základní informace o apokryfech obecně, apokryfy v českých zemích, základní informace o knihovně.

www.ckk.cz

Oficiální stránky Centrální katolické knihovny (CKK). Základní informace o knihovně, výpůjčkách a fondech. Online katalog s intuitivním ovládáním 1) pro všechny fondy knihovny, 52) speciální vyhledávání bohemikálních autorů křesťanství (1901-2000). Kalendář výstav a akcí, výroční zprávy. Česky, anglicky, německy.

www.lib.cas.cz

Oficiální stránky knihovny Akademie věd České republiky (AV ČR). Informace pro jednotlivé čtenáře i ústavy. Knihovna AV ČR (KNAV) je přímou nástupkyní Základní knihovny ČSAV (ZK). K nejstarším sbírkám ZK patřily a v KNAV stále patří fondy Královské české společnosti nauk (KČSN), fondy knihovny České akademie věd a umění (ČAVU) nebo fondy knihovny Masarykovy akademie práce (MAP). Základní informace o knihovně, otevírací doba, služby čtenářům, obsáhlý přehled online databází, elektronické katalogy knih a časopisů. Vydavatelská činnost AVČR, digitalizační centrum, elektronické zdroje provozované KNAV ČR, kalendář akcí. Česky.

libpro.cts.cuni.cz

Oficiální stránky knihovny samizdatové a exilové literatury. Fondy obsahují: Samizdatovou českou a slovenskou literaturu z let 1960 - 1989 včetně časopisů. Exilovou českou a slovenskou literaturu z let 1948 - 2000 včetně časopisů. Samizdatovou polskou literaturu z let 1979 - 1989 včetně časopisů. Literaturu čs. válečného exilu z let 1939 - 1945. Literaturu ruského a ukrajinského exilu z let 1920 - 1990 včetně časopisů - v omezeném rozsahu. Cizojazyčnou literaturu, vztahující se k Československu včetně časopisů. Materiály vytvořené československou a polskou domácí i zahraniční opozicí (letáky, pohlednice apod.). Dokumenty VONS, Charty 77 a dalších nezávislých iniciativ. Nosiče zvukového a obrazového záznamu, vytvořené naši domácí i zahraniční opozicí. Informace o knihovně, databáze knihovních fondů.

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Oficiální stránky Památníku, který plní funkci muzea ve smyslu ochrany sbírek muzejní povahy. Získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti sbírky muzejní povahy. Vznik a dějiny Památníku, služby veřejnosti, informace o literárním archivu, knihovně a uměleckých sbírkách, online průvodce po fondech literárního archivu, online vyhledávání v databázích Památníku, realizované projekty, přehled publikační činnosti, kalendář událostí a související informace. Česky, anglicky, německy.

www.npkk.cz

Oficiální stránky Národní pedagogické knihovny Komenského, veřejně přístupné knihovny, která shromažďuje knihy a časopisy z pedagogiky a příbuzných oborů společenských věd.. Základní informace, otevírací doba, služby čtenářům, online katalog, elektronická Pedagogická knihovna, Sukova knihovna dětské literatury. Česky.

www.csds.cz

Oficiální stránky obecně prospěšné společnosti, která udržuje nestátní badatelské a dokumentační středisko pro dějiny domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948-1989). ČSDS navazuje na činnost exilového Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury na zámku Schwarzenbergu v Scheinfeldu. Těžiště jeho práce spočívá v badatelské práci a ve všestranné podpoře bádání. Současně vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického výzkumu a formování historického vědomí společnosti. Základní informace o ČSDS, realizované i probíhající projekty, Ročenky ČSDS, Encyklopedie československého exilu 1948-1989. Česky, anglicky.

www.psp.cz

Oficiální prezentace Parlamentní knihovny, která je odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny. Poskytuje informační a knihovnické služby poslancům a senátorům, orgánům Poslanecké sněmovny a Senátu, zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu a dalším institucím a uživatelům, v určitém rozsahu poskytuje rovněž veřejné knihovnické a informační služby. Základní informace o knihovně (řád knihovny, historie), nabídka publikací, přehled aktivit knihovny, kalendář akcí, obsáhlá databáze Společné česko-slovenské digitální knihovny (dokumenty rakouského říšského sněmu, českého a slovenského parlamentu; stenoprotokoly, parlamentní tisky a související záznamy), kalendář událostí.

www.nkp.cz

Oficiální stránky přední české knihovnické instituce. NK ČR je centrem systému knihoven, vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti. Rozsahem svých fondů je NK ČR největší a zároveň jednou z nejstarších veřejných knihoven v České republice, řadí se mezi nejvýznamnější evropské i světové knihovny. Služby čtenářům, odborníkům i ústavům. Univerzální knihovní fond, doplněným specializovanými fondy. Trvale uchovává konzervační a historický fond. Zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a k dalším službám, jež poskytuje. Samostatnou součástí NK ČR je Slovanská knihovna s fondem odborné světové slavistické literatury. Základní informace o instituci, aktuality, otevírací doba, služby, projekty, publikační a vědecká činnost, vyhledávání v jednotlivých online databázích českých i zahraničních knih a časopisů, související informace pro čtenáře, knihovníky i vydavatele (ISBN, ISMN, ISSN, CIP, Adresář nakladatelů apod.), odkazy na související internetové stránky. Digitální knihovna (Kramerius, Memoria, WebArchiv). Základní informace o budově Klementinum (Barokní knihovní sál, astronomická věž, zrcadlová kaple), kalendář akcí. Česky, anglicky.

www.mlp.cz

Oficiální stránky veřejné univerzální Městské knihovny v Praze. Jejím posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytuje služby široké veřejnosti v přiměřeném rozsahu, kvalitně, levně, rychle a efektivně. Zvláštní důraz je kladen na služby pro děti, mládež a studenty včetně role sociální (služby seniorům, sociálně slabým a handicapovaným). Základní informace, otevírací doby i poboček, online služby, online katalogy. Česky, anglicky.

www.memoria.cz

Oficiální stránky projektu MEMORIA. Sdružuje iniciativy, které se zrodily v souvislosti s provozem a řešením programu Memoriae Mundi Series Bohemica (MMSB). Projekt Memoria směřuje k vybudování virtuálního badatelského prostředí pro oblast historických knižních fondů. Základní informace o projektu, financování, realizace, technologie, aktuality. Volně dostupný výběr dokumentů Manuscriptoria zpřístupňuje několik zajímavých digitálních kopií rukopisů, starých tisků a map (Bible olomoucká – I. díl, Jenský kodex, Kronika tak řečeného Dalimila - fragment latinského překladu a jiné. Česky, anglicky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku