Historie na internetu
  

abcHistory.czStředověk › Husitika

Husitské hnutí a husitské texty


Husitika a výzkum husitského hnutí

Husitství (někdy také husitské války, husitská revoluce, v marxistické historiografii také husitské revoluční hnutí) představuje hnutí vzešlá z reformního proudu v katolické církvi, které odvozuje svůj původ od učení Mistra Jana Husa a žádá dalekosáhlou reformu církve. Husité sami se nazývali kališníci, teprve později začali používat i označení husité, a později utrakvisté.

  www.husitstvi.cz

Vlastenecké stránky specializované na husitské revoluční hnutí. Ojedinělý pokus o uchopení tohoto kontroverzního tématu české historie. Chronologická tabulka, Jan Hus a nástin jeho učení, čtyři artikuly pražské, víra Husitů, husitské bitvy, názory a komentáře, rejstřík osob a pojmů. Velký prostor je věnován vojenství (interaktivní mapky bojišť, husitská výzbroj, vozová hradba apod.); heslář (bratříci, kompaktáta, odpustky apod.). Obsáhlá bibliografie a filmografie. Česky.

  www.horice.org

Sekce oficiálních stránek města. Historie města (osídlení Hořicka, novověk, bitva na Chlumu neboli bitva u Sadové, rozmach kamenictví v období baroka), Tradice města (kamenictví, Kofránkovy hořické trubičky, husitská tradice v Hořicích). Česky.

  www.tachov-mesto.cz

Sekce oficiálních stránek města. Historie a památky města. Základní informace o historii města, které patří k nejstarším sídelním celkům západních Čech. Středověkému městu předcházelo významné slovanské hradisko, které leželo na důležité tzv. Norimberské stezce, spojující Čechy s obchodními centry Bavorska. Informace o městském opevnění, zámku, dále kostel Nanebevzetí Panny Marie, hřbitovní kostel Svatého Václava, františkánský klášter (dnes muzeum), Husmannův mlýn, Starý židovský hřbitov, jízdárna ve Světcích. Husitský památník na Vysoké upomíná na slavnou bitvu u Tachova roku 1427, v níž husité porazili křižácká vojska. Mohyla při silnici na Ctiboř je místem posledního odpočinku 232 obětí pochodů smrti, které v období II. světové války procházely územím Tachovska. Česky.

  www.kolin.cz

Oficiální prezentace muzea v Českém Brodě v sekci stránek regionálního muzea v Kolíně. Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, kalendář akcí. Expozice: Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve středních Čechách. Virtuální prohlídka. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae; Archivum coronae regni bohemiae; Magnae Moraviae fontes historici; Codex iuris municipalis regni Bohemiae; František Šmahel; Husitské Čechy; Křížové výpravy; Jeroným Pražský; Jan Hus; Církevní správa v českých zemích; Husův proces; Mravní stav duchovenstva za vlády Lucemburků; Lucemburkové a Přemyslovci; Papež Urban II. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.dejepis.com

Sekce stránek Dějepis.com s texty vybraných významných dokumentů: Zlatá bula sicilská, Čtyři artikuly pražské, Ktož jsú boží bojovníci, Stížný list českých a moravských pánů do Kostnice (1415), Dekret kutnohorský, Ferdinand I. Habsburský - Volební slib, Rudolf II. - Majestát, Deklarace nezávislosti (Thomas Jefferson), Ústava USA, František Josef I. - Mým národům (1914), Prohlášení československé samostatnosti (1918), Norimberské rasové zákony (1935), Mnichovská dohoda (1938), Provolání předsednictva ÚV KSČ z 21. 8. 1968, Prohlášení Charty 77 (1977) aj. Cizojazyčné dokumenty Constitutional Amendments (USA), North Atlantic Treaty Organization (NATO). Česky, vybrané dokumenty anglicky.

  www.husmuzeum.cz

Oficiální stránky muzea. Tři stálé expozice v Táboře, tři v Soběslavi (Blatské muzeum) a dvě ve Veselí nad Lužnicí; prohlídky významných památkových objektů v těchto městech a řada krátkodobých výstav. Sbírkové fondy dosahují téměř půl milionu evidovaných položek. Muzeum disponuje několika pracovišti v oblasti společenskovědné i přírodovědné a vydává sborník Husitský Tábor. Základní informace o muzeu, otevírací doba, přehled expozic, aktuality, kalendář akcí, přehled publikační činnosti. Česky, anglicky, německy.