Historie na internetu
  

abcHistory.czUmění › Knižní vazba, typografie

Knižní vazba, typografie


Historie knihy z hlediska technického provedení

Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem. Knižní vazba je knižní blok vzniklý spojením jednotlivých složek nebo listů. Následně je opatřen deskami.
  www.imagesonline.bl.uk

Internetová prezentace obrazů, ilustrací, rukopisů a souvisejících uměleckých děl Britské knihovny. Obsáhlá databáze fotografických reprodukcí, snadné možnosti vyhledávání. Badatelská pomůcka; možnost online nákupu reprodukcí. Anglicky.

  www.clavmon.cz

Sekce stránek Kabinetu pro klasická studia AV ČR. Online slovník zpracovaný podle: Karel Chyba: „Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860“. Vyhledávání podle osobních jmen. Seznam zkratek a seznam literatury. Česky.

www.svkol.cz

Sekce stránek Vědecké knihovny v Olomouci. Programy a texty referátů proslovených na dřívějších ročnících každoročně pořádané stejnojmenné konference. Středověké rukopisy a jejich prezentace; dějiny knihtisku - počátky; světová putování a česká knižní kultura; Paměti - způsob zobrazení skutečnosti; nové prvky ve starých knihách; současné trendy ve zpřístupňování fondů; lidé okolo knih (autor - tvůrce - recipient); architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar) středověký pasionál; iluminovaný rukopis Martyrologia z Gerony; hagiografická zobrazení; hudební nástroje ve středověkých iluminovaných rukopisech; digitalizace rukopisů; soupis knihovny premonstrátského kláštera v Teplé; práce s rukopisy; užití kalendářů pro datování středověkých rukopisů; restaurování; Bible lobkovická a tzv. švédská knižní kořist z Prahy, Olomouce a Mikulova; Počátky hebrejského knihtisku na Moravě; piaristé a jejich knihovny; grafická výzdoba rukopisů, konvolutů a též původně neilustrovaných knih konce 18. a začátku 19. století; F. L. Čelakovský a Knihovna Národního muzea; digitalizace rukopisů a starých tisků; historické cestopisy; kramářské tisky; iluminované bible 13. století francouzského původu v moravských sbírkách; zkušenosti s projektem Manuscriptorium. Česky.

  scb.wdr.cz

Oficiální stránky spolku, který byl založen roku 1908 jako dobrovolná organizace sběratelů, příznivců a tvůrců krásných a vzácných knih a tisků se zvláštním zřetelem k umělecké grafice, výzdobě a vazbě knih, jakož i ke všem ostatním užitým uměním. Základní informace o SČB, historie SČB, bibliofilská publikační činnost (bibliofilie, odborná literatura aj.), bibliofilové v ČR. Česky.

  www.exlibrisweb.cz nebo starší alternativa www.natur.cuni.cz

Oficiální stránky spolku. - Slovo ex libris pochází z latiny a znamená „z knih“. Původně bylo nazýváno i knižní značka. Jedná se o malý ozdobný lístek, který většinou obsahuje název „exlibris“ nebo „ex libris“, dále jméno, erb, či monogram objednavatele, výtvarný motiv nebo jiné vyjádření vztahu majitele ke knize. Lístek se vlepuje do knih, aby připomínal jejich majitele. Základní informace o spolku, publikační činnost (časopis „Knižní značka“; sborník), aktuality, kalendář akcí. Česky, anglicky, německy.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.cbbag.ca

Oficiální stránky kanadského spolku kanadských knihařů a knižních umělců, sídlícího v Torontu, který byl založen roku 1983. Byl založen za účelem podpory vývoje v oblasti knižního umění, které zahrnuje, vazbu knih, zumělečtění, výběr vhodného papíru, kaligrafii, knihtisk a typografii, zdobení papíru a ochranu knižních titulů. Detailní informace o CBBAG, konané semináře a školení, domácí studium v oboru, výstavy, některé galerie online, publikace, sekce věnována knižnímu umění. Anglicky.