Historie na internetu
  

abcHistory.czTechnika, průmysl › Tisk, nakladatelství

Dějiny tisku a nakladatelů


Historie tiskařských a nakladatelských technik a podniků

Tiskařské a nakladatelské podniky pozdního novověku mají svou jedenečnou historii a vývoj Rakousko-Uherska nebo První českosloveské republiky, ale ani doby pozdější, si bez nich nelze představit.
cover knihy

Existoval skutečně Jan Tleskač? A kdo jako první na světě sestrojil létající kolo? Kdo vyrobil ježka v kleci a kde se Jaroslav Foglar inspiroval při psaní svých stínadelských románů? – To jsou otázky tradované už několik desetiletí. Dostali jste na ně ale někdy uspokojivou a ucelenou odpověď? Nyní ji možná máte na dosah ruky. Kniha, která vyšla na konci roku 2010, obsahuje řadu málo známých, nebo zcela neznámých technických, ale čtivých informací a velké množství fotografií. Inspirační zdroje Jaroslava Foglara, vliv jeho díla na pozdější generace, stopy jež končí v budoucnosti... Další informace najdete na webu Vontove.org.

Mnoho se spekulovalo o tom, kdo byli předobrazy Rychlých šípů, Vojtěcha Vonta, Jana Tleskače a dalších hrdinů. Něco je obecně známo. Něco bylo publikováno v běžně nedostupném tisku. Něco zůstává utajeno. Kniha Mýtus zvaný Stínadla shrnuje vše doposud známé a podstatné. Současně s tím přidává i další důležité informace.


  www.e-polis.cz

Odborný článek (Markéta Kolářová) publikovaný na stránkách internetového politologického časopisu E-Polis. Cenzura za prvních Habsburků; Cenzura v době pobělohorské , v 17. a 18. století; První polovina 19. století; Počátky české politické žurnalistiky; Tisková opatření po porážce revoluce 1848; Druhá polovina 19. století; Český tisk za první světové války; Cenzura za První republiky; Cenzura za Druhé republiky. Bibliografie. Česky.

  www.kolportaz.cz

Prezentace odborného privátního badatelského projektu zaměřeného na historii a vývoj osobní distribuce tiskovin na území Čech, Moravy a Slezska. Základní informace o projektu, slovník pojmů (bouquinista, bukinista, bulvár, distribuce, distributor, evangelizace, kamelot, kolportáž, colporteur, colportage, colporter, kolportér, kolportážní literatura, kramářské tisky, kramářská jarmareční píseň), rozčlenění kolportáže: 1) knižní evangelizace (ranní křesťané, lollardi, Jednota bratrská, adventisté, badatelé Bible/svědkové Jehovovi, baptisté, metodisté, kolportéři biblických společností a jiní), 2) kolportáž pod vlivem osvícenství a obrození (Josef Dobrovský, Josef Schmidinger/Šmidinger, Šebestián Kubínek a jiní), 3) komerční kolportáž na přelomu 19. a 20. století; diskuze, bibliografie. Česky, některé informace anglicky, německy, francouzsky.

  

Laskavé medailonky, které na základě solidní knihy „Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století“ (Ostravská univerzita 2003) a dalších pramenů zpracoval Robert Šimek pro podnikatelský týdeník PROFIT. Základní informace o podnikatelích působících na našem území a většinou z něj také pocházející. Texty, dobové fotografie, pozůstatky jejich továren. Články jsou řazeny abecedně:


www.svkol.cz

Sekce stránek Vědecké knihovny v Olomouci. Programy a texty referátů proslovených na dřívějších ročnících každoročně pořádané stejnojmenné konference. Středověké rukopisy a jejich prezentace; dějiny knihtisku - počátky; světová putování a česká knižní kultura; Paměti - způsob zobrazení skutečnosti; nové prvky ve starých knihách; současné trendy ve zpřístupňování fondů; lidé okolo knih (autor - tvůrce - recipient); architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar) středověký pasionál; iluminovaný rukopis Martyrologia z Gerony; hagiografická zobrazení; hudební nástroje ve středověkých iluminovaných rukopisech; digitalizace rukopisů; soupis knihovny premonstrátského kláštera v Teplé; práce s rukopisy; užití kalendářů pro datování středověkých rukopisů; restaurování; Bible lobkovická a tzv. švédská knižní kořist z Prahy, Olomouce a Mikulova; Počátky hebrejského knihtisku na Moravě; piaristé a jejich knihovny; grafická výzdoba rukopisů, konvolutů a též původně neilustrovaných knih konce 18. a začátku 19. století; F. L. Čelakovský a Knihovna Národního muzea; digitalizace rukopisů a starých tisků; historické cestopisy; kramářské tisky; iluminované bible 13. století francouzského původu v moravských sbírkách; zkušenosti s projektem Manuscriptorium. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Asie ve středověku; Kosmova kronika česká; Johannes Gutenberg. Česky.

  www.lidovky.cz

Sekce stránek tradičního liberálního českého deníku. Archiv tištěných Lidových novin s možností vyhledávání, časová přímka historie novin v obrazech: Jak se narodily Lidové noviny (1893-1918), Hvězdné časy: Heinrich, Čapek, Peroutka (1918-1938), 2. světová válka a protektorát (1938-1945), Svobodné noviny (1946-1952), Samizdatové Lidovky (1987-1990), Od psacích strojů po www.lidovky.cz (1990 až současnost). Základní informace o současnosti „Lidovek“. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.muzeum.esnet.cz

Oficiální stránky regionálního muzea sídlícího v renesanční budově bývalého jezuitského semináře na Balbínově náměstí (město Jindřichův Hradec). Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, aktuality. Expozice: archeologie; Krýzovy jesličky (největší lidový mechanický betlém na světě); gotické platiky (kolekce); ostrostřelecké terče a terčové zbraně (kolekce), hodiny a cechy; Ema Destinnová (síň opěrní pěvkyně); expozice knižní kultury (písemnictví a knihtisk); historie lékárenství v Jindřichově Hradci; expozice Měšťanské a lidové kultury charakterizuje život lidí v 19. století. Česky, anglicky, německy.

  www.clavmon.cz

Server věnovaný projektům, které se uskutečňují na půdě Kabinetu pro klasická studia AV ČR (KKS AV ČR), pracovišti Filozofického ústavu AV ČR. Základní informace o odděleních: antickém; biblických studiích; Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty; Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví; Slovníku středověké latiny. Informace o knihovně, knihopisech, databázích, sbornících a časopisech (Eiréné, Listy filologické). Online jsou k dispozici bibliografie starořeckých překladů, nepublikované či experimentální překlady, texty ke starověku v evropské kultuře, historie letohrádku Belvedere, reprodukce prvotisků, starých tisků, informace o tiskařích. Prameny k českým dějinám, databáze muzikologické i liturgické. Přehled akcí. Některé stránky jsou pouze v angličtině.

www.clavmon.cz

Sekce stránek Kabinetu pro klasická studia AV ČR. Online slovník zpracovaný podle: Karel Chyba: „Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860“. Vyhledávání podle osobních jmen. Seznam zkratek a seznam literatury. Česky.

  www.mzm.cz

Oficiální stránky muzea, které je druhým největším a zároveň druhou nejstarší muzejní institucí v ČR (založeno 1817 císařským dekretem Františka I.). Základní informace o instituci (přehled činnosti jednotlivých oddělení), otevírací doba, informace o expozicích především z oborů přírodních a společenských věd (Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Palác šlechtičen, Pavilon Anthropos, Mendelianum, Památník Leoše Janáčka, Dům pánů z Kunštátu, Památník Bible kralické, Starý zámek v Jevišovicích, Zámek Budišov), realizované projekty, kalendář akcí (výstavy, přednášky, exkurze), ediční činnost, přehled dalších služeb. Česky, anglicky.

  www.memoria.cz

Oficiální stránky projektu MEMORIA. Sdružuje iniciativy, které se zrodily v souvislosti s provozem a řešením programu Memoriae Mundi Series Bohemica (MMSB). Projekt Memoria směřuje k vybudování virtuálního badatelského prostředí pro oblast historických knižních fondů. Základní informace o projektu, financování, realizace, technologie, aktuality. Volně dostupný výběr dokumentů Manuscriptoria zpřístupňuje několik zajímavých digitálních kopií rukopisů, starých tisků a map (Bible olomoucká - I. díl, Jenský kodex, Kronika tak řečeného Dalimila - fragment latinského překladu a jiné. Česky, anglicky.

  

Laskavé medailonky, které na základě solidní knihy „Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století“ (Ostravská univerzita 2003) a dalších pramenů zpracoval Robert Šimek pro podnikatelský týdeník PROFIT. Základní informace o podnikatelích působících na našem území a většinou z něj také pocházející. Texty, dobové fotografie, pozůstatky jejich továren. Články jsou řazeny abecedně: