Historie na internetu
  

abcHistory.czUmění › Renesance

Dějiny renezance


Renesanční a novorenesanční umění

Umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mj. zesvětštěním, individualismem a návratem k antice. Počátky renesance jsou obvykle kladeny do severní Itálie na přelomu 13. století a 14. století. Její kolébkou bylo jednoznačně město Florencie.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do dějin ranného novověku; České země v raném novověku; Západní Evropa v raném novověku; Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku; Nižší šlechta ve věku jagellonském; Jagellonci; Stavební aktivity olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteina v Kroměříži; Karel VI.; Albrecht z Valdštejna; Náboženské poměry v českých zemích v 16.-17. století; Itálie; Václav Šašek z Bířkova a Meziboří - Cestopis; Hynek z Poděbrad; Renesanční zámky; Dobytí Peru; Benvenuto Cellini; Jean Bodin; Michelangelo; Niccolo Macchiavelli; Sjednocení Pruska; J. J. Rousseau; Katolická církev v době reformace; Kryštof Kolumbus; Třicetiletá válka; Brazílie; Thomas More - Utopia; A. S. Piccolomini - Pius II.; Ruské impérium v 18. století; Polsko v 14.-17. století; Litva v 14.-17. století. Česky.

  www.satalka.cz

Soukromé stránky zpřehledňující základní stavební slohy, jejich původ, vliv, vývoj a využívání. Základní informace. Románský; Gotika; Renesance, Baroko; Rokoko; Klasicismus; Empír; Romantismus; Secese; Moderna; Kubismus; Dekorativismus; Purismus; Konstruktivismus; Funkcionalismus; Historické slohy obecně; Architektura po druhé světové válce; Historie památkové péče. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.clavmon.cz

Server věnovaný projektům, které se uskutečňují na půdě Kabinetu pro klasická studia AV ČR (KKS AV ČR), pracovišti Filozofického ústavu AV ČR. Základní informace o odděleních: antickém; biblických studiích; Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty; Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví; Slovníku středověké latiny. Informace o knihovně, knihopisech, databázích, sbornících a časopisech (Eiréné, Listy filologické). Online jsou k dispozici bibliografie starořeckých překladů, nepublikované či experimentální překlady, texty ke starověku v evropské kultuře, historie letohrádku Belvedere, reprodukce prvotisků, starých tisků, informace o tiskařích. Prameny k českým dějinám, databáze muzikologické i liturgické. Přehled akcí. Některé stránky jsou pouze v angličtině.

  www.clavmon.cz

Elektronická fotoreprodukce knihy architekta Antonína Balšánka „Belvedere - Letohrádek královny Anny na Hradčanech“, vydané za podpory České akademie pro vědy, slovesnosť a umění v Praze roku 1897.