Historie na internetu
  

abcHistory.czUmění › Dějiny literatury

Dějiny literatury


Vývoj literatury a písemnictví, životopisy významných literátů

Literatura (z lat. littera = písmeno) nebo též písemnictví v širším slova smyslu je souhrn všech psaných textů, (z lat. textum = tkanina) tj. všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů lidstva. Tedy literatura umělecká, naučná, technická, časopisecká, memoárová i soukromá korespondence. V užším slova smyslu se literaturou obvykle myslí literatura umělecká, čili krásná literatura, beletrie.

www.KarelCapek.org

Projekt, který 70 po smrti spisovatele Karla Čapka zpřístupňuje některé doposud neznámé čapkovské texty. Prvním výrazným výstupem projektu bylo v roce 2009 zveřejnění souborné korespondence, kterou s Karlem Čapkem vedl brněnský advokát Jindřich Groag, dále také několik pacifistů nebo odpíračů vojenské služby a rovněž Kancelář prezidenta republiky. Před rokem 2009 bylo známo jen několik jednotlivin z této korespondence. Většinu nově publikovaných se podařilo v rámci projektu KarelCapek.org – Neznámé čapkovské texty dohledat v archivech a dobové literatuře. V současnosti jsou v rámci projektu k tisku připravovány další neznámé písemnosti.


cover knihy

Tak se jmenuje nová kniha, která obsahuje doposud neznámé texty, jejichž autorem, nebo adresátem byl spisovatel Karel Čapek. Po sedmdesáti letech od jeho smrti máte možnost si poprvé nyní přečíst některé čapkovské dokumenty o odpírání vojenské služby.

Jde o hluboké lidské příběhy, které poutavě dokumentují názorový vývoj Karla Čapka na záležitosti svědomí, náboženství, zednářství, pacifismus a občanské odpovědnosti.


kniha o ekonomických limitech spisovatelského řemesla

Recenze knihy: „O slušnou odměnu bude pečováno...“ Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. K vydání připravili Tomáš Břeň a Pavel Janáček. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2009, 222 s.

Do jaké míry se dalo psaním literárních textů uživit v období národního obrození nebo v meziválečném světě První republiky.

Číst celý článek ... ››


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Verne byl francouzský spisovatel dobrodružné literatury. Je považován za jednoho ze zakladatelů žánru vědeckofantastické literatury.


  www.google.com

Reprodukce díla Josefa Jungmanna. Druhé vydání z roku 1845. Jungmannova teorie literatury, v níž líčí bohatství české literatury. Česky.

  www.sorela.cz

Privátní výzkumný projekt zaměřený na literaturu a kulturu československého socialistického realismu. Studie, fotografie zaměřené na poezii, beletrii, film a další složky umění v letech lidově-demokratického a socialistického Československa. Socialistický realismus a umění v Československu. Česky.

  www.locicommvnes.qw.cz

Projekt zaměřený na historickou, uměleckou a krásnou literaturu, která se váže k regionu východní Šumavy a přilehlému regionu jižních Čech. Přehled českých, německých či jiných literárních autorů, ukázky textů, bibliografie. Virtuální expozice je rozdělena na okruhy (kacířství, husitství, modlitby aj.) a jednotlivé mikroregiony. Autory je nutné dohledat ručně. Česky, německy.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Život a dílo literárního historika Alberta Pražáka. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Námětem dokumentárního filmu „Legenda o Kischovi“ je Egon Ervín Kisch (1885-1948), významný spisovatel a novinář („zuřivý reportér“). Česky.

www.nkp.cz

Archiv digitalizovaných časopisů Národní knihovny. Periodika, monografie, rukopisy a staré tisky. Česky, základní informace anglicky.

  www.cas.cz

Databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Unikátní elektronický archiv zpřístupňující periodika 19. a 20. století: Aktivisté, Almanach českých divadel, Avantgarda, Česká literatura, Česká včela, Divadelní noviny, Divadlo, Elán, Humoristické listy, Kmen, Kritická příloha k Národním listům, Kultura, Kulturní noviny, Kulturní politika, Kulturní tvorba, Kuncířovy noviny, Levá fronta, Listy, Literární listy, Literární noviny, Literární svět, Lumír, Moravské noviny, Národní noviny, Panorama, Pásmo, Posel z Budče, Rarach, Rok: kulturní leták, Rozhledy po literatuře a umění, Rozpravy Aventina, Scéna, Snaha, Světozor, Šibeničky, Šotek (příloha Národních novin), Texty, Tvar, Tvorba, Zítřek, Zlatá Praha, Ženská Revue a jiné. Česky.

  www.kolportaz.cz

Prezentace odborného privátního badatelského projektu zaměřeného na historii a vývoj osobní distribuce tiskovin na území Čech, Moravy a Slezska. Základní informace o projektu, slovník pojmů (bouquinista, bukinista, bulvár, distribuce, distributor, evangelizace, kamelot, kolportáž, colporteur, colportage, colporter, kolportér, kolportážní literatura, kramářské tisky, kramářská jarmareční píseň), rozčlenění kolportáže: 1) knižní evangelizace (ranní křesťané, lollardi, Jednota bratrská, adventisté, badatelé Bible/svědkové Jehovovi, baptisté, metodisté, kolportéři biblických společností a jiní), 2) kolportáž pod vlivem osvícenství a obrození (Josef Dobrovský, Josef Schmidinger/Šmidinger, Šebestián Kubínek a jiní), 3) komerční kolportáž na přelomu 19. a 20. století; diskuze, bibliografie. Česky, některé informace anglicky, německy, francouzsky.

  

Laskavé medailonky, které na základě solidní knihy „Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století“ (Ostravská univerzita 2003) a dalších pramenů zpracoval Robert Šimek pro podnikatelský týdeník PROFIT. Základní informace o podnikatelích působících na našem území a většinou z něj také pocházející. Texty, dobové fotografie, pozůstatky jejich továren. Články jsou řazeny abecedně:


www.svkol.cz

Sekce stránek Vědecké knihovny v Olomouci. Programy a texty referátů proslovených na dřívějších ročnících každoročně pořádané stejnojmenné konference. Středověké rukopisy a jejich prezentace; dějiny knihtisku - počátky; světová putování a česká knižní kultura; Paměti - způsob zobrazení skutečnosti; nové prvky ve starých knihách; současné trendy ve zpřístupňování fondů; lidé okolo knih (autor - tvůrce - recipient); architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar) středověký pasionál; iluminovaný rukopis Martyrologia z Gerony; hagiografická zobrazení; hudební nástroje ve středověkých iluminovaných rukopisech; digitalizace rukopisů; soupis knihovny premonstrátského kláštera v Teplé; práce s rukopisy; užití kalendářů pro datování středověkých rukopisů; restaurování; Bible lobkovická a tzv. švédská knižní kořist z Prahy, Olomouce a Mikulova; Počátky hebrejského knihtisku na Moravě; piaristé a jejich knihovny; grafická výzdoba rukopisů, konvolutů a též původně neilustrovaných knih konce 18. a začátku 19. století; F. L. Čelakovský a Knihovna Národního muzea; digitalizace rukopisů a starých tisků; historické cestopisy; kramářské tisky; iluminované bible 13. století francouzského původu v moravských sbírkách; zkušenosti s projektem Manuscriptorium. Česky.

  www.clavmon.cz

Sekce stránek Kabinetu pro klasická studia AV ČR. Prezentace časopisu pro klasická, středověká a neo-latinská studia, založený r. 1874. Obsahem jsou klasická studia a tradice středověké a raněnovověké střední Evropy (lingvistika, kulturní historie, filozofie atd.), bádání o historii českého jazyka a literatury. Obsahy čísel. Česky, anglicky.

www.clavmon.cz

The Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts. Sekce stránek Kabinetu pro klasická studia AV ČR. Centrum se zabývá studiem textů s cílem jednak připravit edice dosud nevydaných latinských rukopisů spjatých s českými zeměmi, jednak zpřístupnit české veřejnosti důležitá díla evropské křesťanské kultury. Centrum je koncipováno jako interdisciplinární tým sdružující klasické a středolatinské filology, filosofy, teology a historiky vědy. Přehled projektů, publikační činnost, kalendář akcí. Česky, anglicky.

  www.capek-karel-pamatnik.cz

Oficiální stránky Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Památník byl zřízen v domě, kde spisovatel pobýval v posledních třech letech svého života. Základní informace pro návštěvníky, aktuality, informace o Památníku, Karel Čapek - Život a dílo, zajímavosti. Česky, anglicky, německy.

  www.kolin.cz

Oficiální stránky kolínského muzea (Kolín). Základní informace o muzeu, historie muzea, sbírkové fondy (archeologie, etnografie, regionální historie, numismatika, výtvarné umění, umělecká řemesla, přírodniny - minerály apod., J. S. Machar - knihovna, staré a vzácné tisky). Expozice regionální historie; Dějiny královského města Kolína; Bitva u Kolína (1757); Život v 19. století; Josef Svatopluk Machar. Přehled výzkumné činnosti. Virtuální prohlídka. Česky.

  www.muzeumtgm.cz

Oficiální stránky muzea ve městě Rakovník. Základní informace o muzeu, historie muzea, otevírací doba. Přehled služeb, sbírek a expozic rakovnického muzea a jeho poboček: Rakovník (historie města od nejstarších dob až po 18. a 19. století; geologie; hornictví; rybářství; Zikmund Winter - život a dílo; Věstníky muzejního spolku; Skupina historie vojenského letectví; Masarykova společnost; badatelna; publikační činnost); Lány (muzeum T.G.M. v Lánech; historie obce; Pamětní síň Alice Masarykové a Českého Červeného kříže; Lánský zámek; Lánská obora); Městské muzeum Nové Strašecí (historie města; rozhledna Mackova Hora; badatelna); Vlastivědné muzeum Jesenice (informace o muzeu; historie obce; badatelna; rozhledna Tobiášův vrch); Skryje - Památník Joachima Barranda (informace o muzeu; historie obce; sbírka paleontologických nálezů; expozice venkovského života na konci 19. a na počátku 20. století; Joachim Barrande - život a dílo); Nezabudice (Jaroslav Franěk - Pamětní síň legionáře; Obrana národa; historie obce); Muzeum Čistecka (historie obce Čistá; Jaroslav Vrchlický - život a dílo); Hrad Týřov (historie hradu). Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Asie ve středověku; Kosmova kronika česká; Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae; Nauka o pramenech; Archivum coronae regni bohemiae; Magnae Moraviae fontes historici; Codex iuris municipalis regni Bohemiae; Vojtěšské legendy; František Šmahel; Inventáře klášterních dvorů; Svatopluk - Korespondence s papežskou kurií; Konstantin a Metoděj; Jeroným Pražský; Jan Hus; Kosmas; Kategorie středověké kultury; Intelektuálové ve středověku. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Jídlo a stolování - Řecko a Řím; Titus L. Carus - De rerum natura; Thukydides; Deset knih o architektuře; Divadlo klasického Řecka; Gaius Plinius Secundus; Řecký a římský Pantheon; Náboženství Řeků a Římanů; Antická literatura; Římské dějepisectví. Česky.

  www.druhasvetova.net

Zájmové stránky zaměřené na historii druhé světové války. Články rozdělené na oblasti: Česko a Slovensko, příběhy, holocaust, bojiště, osobnosti, reportáže, recenze. Nabídka literatury. Speciální sekce: Erich Maria Remarque (životopis, romány, filmy, články, fotogalerie); Pius XII. a druhá světová válka (dobové dokumenty, polemiky, bibliografie). Slovensky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.bozena-nemcova.cz

Oficiální stránky společnosti založené roku 1932 v Praze. Stručný přehled historie a činnosti spolku, smysl činnosti, dokumenty, kalendář akcí. Božena Němcová: životopis, bibliografie, literatura o Boženě Němcové, přehled filmů, muzea, významná místa. Česky.

  ucnk.ff.cuni.cz

Český národní korpus (ČNK) je projekt zaměřený na budování rozsáhlého počítačového korpusu především psané češtiny. Struktura ČNK. Granty a sponzoři. Manuál korpusového manažeru GCQP. Hledání v ČNK.

  literatura.kvalitne.cz

Encyklopedické stránky zaměřené na díla kvalitních autorů krásné literatury, poezie, beletrie i filozofie. Medailónky českých i zahraničních klasiků i novějších autorů a přehled jejich děl. Odkazy na další internetové stránky. Česky.

  www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Oficiální stránky Památníku, který plní funkci muzea ve smyslu ochrany sbírek muzejní povahy. Získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti sbírky muzejní povahy. Vznik a dějiny Památníku, služby veřejnosti, informace o literárním archivu, knihovně a uměleckých sbírkách, online průvodce po fondech literárního archivu, online vyhledávání v databázích Památníku, realizované projekty, přehled publikační činnosti, kalendář událostí a související informace. Česky, anglicky, německy.

  platon.cbvk.cz

Studie a medailony s ukázkami německé lyriky, lyrických črt v próze a jiného čtení ze Šumavy v originálním veršovém znění a překladech. Práce vznikající od roku 1990 byla realizována v rámci grantu Ministerstva kultury ČR a zahrnuje autory pocházející ze Šumavy v jejím širším přeshraničním vymezení a další autory zabývající se danou tématikou od středověku až po současnost. Průběžně doplňované dílo obsahuje v současné době údaje o 510 autorech a je tvořeno více než 1300 ukázkami, biografickými daty, medailony, bibliografickými odkazy, 1800 ilustracemi v obrazové příloze, případně vysvětlivkami a slovníčky nářečních výrazů, to vše s možností plnotextového vyhledávání.

  capek.misto.cz

Fanweb věnovaný osobě, životu a dílu českého novináře a spisovatele Karla Čapka (1890-1938). Detailní životopis, obsáhlá bibliografie, fotografie, zvukové nahrávky, informace o přátelích K. Čapka; analýzy, studie a úvahy o K. Čapkovi, přepisy knih a povídek K. Čapka. Odkazy na podobně zaměřené internetové stránky. Česky, anglicky, francouzsky.