Historie na internetu
  

abcHistory.czHumanitní vědy › Dějepisectví

Dějepisectví jako obor


Historie dějepisectví, metodologie, rozhovory s historiky
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Z. Winter (1846–1912) byl český spisovatel, historik a učitel. Zpracoval dějiny českých měst, zajímal se o dějiny vysokých škol. Jeho historické povídky se soustředí na krátký časový úsek. Představují postavy duševně rozvrácených lidí, končí tragicky. Příběhy jsou tajemné, odehrávají se zpravidla v pobělohorské době.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Historikovo jubileum. R. Kvaček se zabývá především dějinami novodobé světové diplomacie se zvláštním zřetelem k meziválečnému období a době 2. světové války a českými politickými a kulturními dějinami konce 19. století a 1. poloviny 20. století.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Život a dílo literárního historika Alberta Pražáka.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Český prozaik a dramatik, autor řady historických románů a představitel realismu. Nejslavnější jsou jeho husitské romány.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Přední český historik přelomu 19. a 20. století, žák Jaroslava Golla, profesor a rektor Univerzity Karlovy.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Profesor Zbyněk Zeman patří k těm českým historikům, kteří ve svém oboru získali mezinárodní věhlas. Tento specialista na moderní dějiny byl totiž od první chvíle konfrontován s nároky obvyklými na takových univerzitách jakými jsou Londýn nebo Oxford.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Téma: Smysl zkoumaní minulosti. Hosté: Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů; Čestmír Čejka, mluvčí Konfederace politických vězňů.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Téma: Co odhalily ruské archívy? Host: Doc. Mečislav Borák, historik.


  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Metodika orální historie a její význam. Česká společnost za socialismu. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Dušan Třeštík – Rozhovor. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Rozprava o významu činnosti a díla historika Dušana Třeštíka. Česky.

  www.blisty.cz

Článek internetového deníku Britské listy. Rozhovor s autorem knihy „Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin“ (Revoluce na mysli: Jak psali deníky za Stalina). Pozadí a obsah knihy, při jejímž psaní autor vycházel z deníků prostých sovětských občanů, které během patnácti let našel v ruských archívech. Česky.

  www.jedinak.cz

Rozhovor s historikem D. Třeštíkem, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (duben 2003). Specialista na středověkou historii, který se často vyjadřuje rovněž k aktuálním politickým otázkám, uvažuje nad problémy dnešního světa z perspektivy znalce středověku. Česky.

  www.jedinak.cz

Rozhovor s historikem J. Kvačkem, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (1999). Téma rozhovoru: Mnichov, Hitler, okupace, druhá světová válka, heydrichiáda. Česky.

  www.jedinak.cz

Rozhovor s historikem E. Mandlerem, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (1995). Emanuel Mandler vyjadřuje své názory na česko-německé vztahy, česko-německé deklarace, Benešovy dekrety, vyvlastnění, odsun (vyhnání), majetkové požadavky sudetských Němců či kontinuitu cíleného vysídlování velkých etnic s českým Národním obrozením. Česky.

  www.jedinak.cz

Rozhovor s ředitelem Židovského muzea v Praze L. Pavlátem, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (květen 2004). Téma: Judaismus a židovská víra obecně, Židovské muzeum v Praze, antisemitismus, nacistická perzekuce. Česky.

  www.jedinak.cz

Rozhovor s tehdejším ředitelem archivu ministerstva vnitra J. Frolíkem, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (1998). Téma: archiválie a jejich limity, seznamy StB, spolupracovníci StB, nesmyslný hon „na agenty“, potíže s lustračním zákonem (lustrační zákon), přístupnost archivních dokumentů ve světě, omyly šířené publicisty a novináři. Česky.

  www.jedinak.cz

Rozhovor s archeologem a historikem T. Durdíkem, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (říjen 2001). Téma: sborník Castellologica Bohemica, obor Kastellologie, archeologický výzkum hradů, tvrzí a středověkých památek. Česky.

  www.jedinak.cz

Rozhovor se spisovatelem P. Kosatíkem, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (2002). Ač původním vzděláním i povoláním právník, živí se od poloviny devadesátých let úspěšně jako historik. Autor knih Osm žen z Hradu (později Devět žen z Hradu), Ferdinand Peroutka, Fenomén Kohout, Gottwaldovi muži a jiných. Autor řady publicistických článků. Česky.

  www.jedinak.cz

Rozhovor s knihovníkem J. Gruntorádem, zakladatelem knihovny samizdatové literatury Libri Prohibiti, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (květen 2001). Krátké představení Libri Prohibiti. Česky.

  www.jedinak.cz

Rozhovor s historikem umění B. Samkem, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (1999). Známy jsou především jeho Umělecké památky Moravy a Slezska. Česky.

  www.clavmon.cz

Sekce stránek KKS AV ČR. Oecné diskusní příspěvky věnované historickému bádání; texty z několika ročníků historického diskusního fóra; texty a dokumenty vážící se ke sjezdům historiků ČR. Česky.

  www.reflex.cz

Rozhovor s československým spisovatelem a překladatelem, jedním ze zakladatelů žánru tzv. literatury faktu v bývalém Československu. Zamarovský (1919–2006, původník vzděláním právník) je autorem takových knih, jako například Za sedmi divy světa, Za tajemstvím říše Chetitů, Objevení Tróje, Na počátku byl Sumer, Bohové a hrdinové antických bájí, Dějiny psané Římem, Jejich veličenstva pyramidy a jiných. Původně publikováno v časopisu Reflex roku 2001, č. 38. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Výchova a školství ve starověkém Řecku; Titus L. Carus - De rerum natura; Thukydides; Deset knih o architektuře; Gaius Plinius Secundus; Antická literatura; Římské dějepisectví. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Moderní historiografie; Dějiny dějepisectví; prof. Macůrek - Medailonek; Lánové rejstříky; Linea Recta; Dějiny trestu smrti; Statistiky obyvatelstva; Vlastivědný věstník Moravský; Soudobé dějiny; Státy v Evropě podle rozlohy; Úvod do studia dějepisu; Kajetán Nádherný (o jednom z prvních archivářů); Islámské právo. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Asie ve středověku; Kosmova kronika česká; Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae; Nauka o pramenech; Archivum coronae regni bohemiae; Magnae Moraviae fontes historici; Codex iuris municipalis regni Bohemiae; František Šmahel; Kategorie středověké kultury. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Erich Kulka - Židé v Čs. vojsku; České dějiny a čeští historikové po 17. listopadu; Dušan Třeštík; Hospodářské dějiny Evropy 20. století; Dějiny Francie ve 20. století; Bibliografie k obecným dějinám 20. století; Balkánská krize 1876-1878; Chruščov; H. A. Kissinger - Umění diplomacie; NASA. Česky.

  www.citanka.cz

Sekce stránek Citanka.cz. Fulltextová verze díla předního českého historika 19. století, v němž nastínil svoji koncepci austroslavismu a proměny Rakouska ve federativní národnostní stát. Včetně předmluvy a příloh. Česky.

  www.msu.cas.cz

Oficiální stránky ústavu. Posláním ústavu je péče o myšlenkové a věcné dědictví vědce, politika, zakladatele novodobého státu a prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Formulování problémů demokracie 20. století v kontextu evropských a světových dějin, problémy moderní společnosti, sebevražednost, vztah k náboženství, morálka, česká otázka. Základní informace o ústavu, zaměstnancích, vědecké radě, informace o archivu, fondech knihovny, přehled publikační činnosti, realizované či probíhající projekty. Výbor z díla T. G. Masaryka. Česky, anglicky.

  www.masarykovaspolecnost.info

Oficiální stránky občanského sdružení. Cílem Společnosti je účastnit se na poznávání Masarykova díla, jeho života a podporovat v této souvislosti studium otázek filozofických, společenských věd a kulturních, na jejichž řešení Masaryk pracoval nebo které zanechal k dalšímu promýšlení. Základní informace o Společnosti, aktuality, probíhající přednášky, eseje a odborné texty. Česky.