Historie na internetu
  

Rešerše: abcHistory.czArchivy › Hlavní město Praha

Předpověď počasí pro ČR | Meteopress

Počasí dnes    Počasí zítra    Počasí pozítří


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Téma: Perspektiva Památníku národního písemnictví. Host: Pavel Hazuka, ředitel PNP. Česky.

www.cuzk.cz

Sekce stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Základní informace o archivu, aktuality, přehled fondů a sbírek, skenované archiválie, badatelský řád, ceník služeb, výroční zpráva. Česky.

www.ustrcr.cz

Oficiální stránky ústavu a jemu podřízeného archivu. Základní informace, orgány ústavu, aktuality, chronologie vzniku ústavu, dokumenty. Česky.

www.psp.cz

Oficiální stránky knihovny. Parlamentní dokumenty z let 1848 až doposud v elektronické podobě; Digitální knihovna „České sněmy“. Přes menu lze vstoupit do vyhledávání, rejstříků a zvukových záznamů. Česky.

www.mvcr.cz

Sekce stránek Ministerstva vnitra. Prezentace Odboru archivní správy a spisové služby, který vykonává gesci Ministerstva vnitra v oblasti archivnictví a spisové služby. Základní informace o účelu Odboru, přehled publikací. Přes menu je možné vstoupit do dalších částí webu MVCR. Česky.

www.nacr.cz

Oficiální stránky Národního archivu (dříve Státní ústřední archiv, SÚA). Základní informace o archivu, průvodce po činnostech archivu, průvodce pro veřejnost, průvodce po archivních a knihovních fondech, evidence archiválií, legislativa, provoz studoven, kalendář akcí, publikační činnost, online digitalizované fondy (Konskripce 1850-1914 - pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství). Česky, anglicky.

www.uzsi.cz

Online badatelna ÚŘSI. Rozvědka komunistického Československa - Dokumenty, fotografie, odborné texty, FAQ. Historie československého zahraničního zpravodajství 1945–1948; I. správa v dokumentech 1953–1990; Informační výstupy I. správy; I. správa proti opozici a československému exilu; I. správa a církve v Československu; Pražské jaro na I. správě MV; Konec I. správy SNB; Všední život I. správy; Informace I. správy o vývoji v Polsku 1980/1981; Spolupráce s rozvědkami sovětského bloku; I. správa a československý bezpečnostní systém; Řízení I. správy ze strany KSČ; I. správa a KBSE. Česky.

www.mvcr.cz

Oficiální prezentace archivu v sekci stránek ministerstva vnitra. Dějiny původce a historie archivu (Bezpečnostní aparát v letech 1945-1990; Ministři vnitra a národní bezpečnosti od r. 1945 do zrušení StB 15. 2. 1990; Historie archivu); FAQ; přehled archivních fondů (oddělení vyšetřovacích a operativních spisů; oddělení Praha; oddělení Kanice); Odborná a publikační činnost - vybrané texty ve fultextu (Sborník Archivu Ministerstva vnitra; Výroční zprávy; Internetové miniedice); Zpřístupňování archiválií, včetně tzv. svazkové agendy bývalé StB, badatelské veřejnosti; Knihovna. Česky.

www.cnb.cz

Sekce stránek ČNB. Informace o historii archivních fondů, které spravuje Česká národní banka a možnosti bádání. Fondy Archivu ústředí ČNB; přehled představitelů ČNB a jejich právních předchůdců; formuláře pro badatele. Evropská asociace pro bankovní historii / European Association for Banking History (EABH) - Informace. Česky.

www.soapraha.cz

Oficiální stránky SOA Praha a archivů jemu podléhajících. Obsahuje podsekce (SOkA Benešov, SOkA Beroun, SOkA Kladno, SOkA Kolín, SOkA Kutná Hora, SOkA Mělník, SOkA Mladá Boleslav, SOkA Nymburk, SOkA v Praze-západ, SOkA v Praze-východ, SOkA Příbram, SOkA Rakovník), kontaktní informace, badatelské dny, historie archívu, řády (organizační a badatelský), činnost a služby, soupis fondů, zaměstnanci, formuláře ke stažení, vydavatelská činnost, výroční zprávy, fotogalerie, aktuality, odkazy. Česky.

www.ahmp.cz

Oficiální stránky instituce, jejíž posláním je shromažďovat a uchovávat historické dokumenty úřední i neúřední povahy, které podávají svědectví o minulosti města od středověkých počátků městského života až po práh současnosti. Základní informace o archivu, jak v archivu bádat, kalendář akcí, elektronické databáze, nabídkový seznam publikací, volná místa, odborná praxe pro studenty, kroužek pro dějiny raného novověku. Expozice Pražské povstání 5.–9. května 1945. Boj o Staroměstské náměstí a o radniční budovy. Česky, anglicky.

www.archiv.cas.cz

Oficiální stránky Archivu. Základní informace o Archivu, odborná činnost, fondy a sbírky, problematika soupisu a studia rukopisů, bibliografie vztahující se k Archivu, přístup do badatelny a související informace pro badatele. Česky, anglicky.

www.badatelna.cz

Sekce stránek ministerstva vnitra České republiky (MVČR) do jehož resortu ze zákona spadá péče o důležité archiválie. Aktuality, intuitivní vyhledávání, základní informace co lze v databázi nalézt, návod jak hledat, základní archivní termíny, tématické evidence, archivní pomůcky, informace o názvech archivních fondů a sbírek, občan v archivu, Data ve formátu *.xml ke stažení. Odkazy na související internetové stránky. K vyhledávání ve forndech podléhajících gesci ministerstva vnitra viz také www.mvcr.cz.

www.nfa.cz

Oficiální stránky archivu. NFA je archivem zvláštního významu a předmět jeho činnosti spočívá zejména ve shromažďování, ochraně, vědeckém zpracování a využívání audiovizuálních a písemných archiválií, zejména těch, které tvoří součást národního kulturního dědictví a dokumentují vznik a vývoj filmu. Národní filmový archiv zabezpečuje všestrannou péči o archivní sbírky především zpracováním a konzervováním audiovizuálních a písemných materiálů. Základní informace o archivu, aktuality, činnost jednotlivých oddělení, kalendář akcí v kině Ponrepo či jinde, ediční činnost a přehled dalších služeb. Česky, anglicky, francouzsky.

www.cesarch.cz

Stránky dobrovolného profesního sdružení archivářů včetně důchodců, vysokoškolských učitelů a posluchačů pomocných věd historických a archivnictví i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti. Hlavní úkolem České archivní společnosti (ČAS) je podpora odborných aktivit a zájmů archivářů v České republice, včetně jejich uplatnění v archivech. Z tohoto důvodu se ČAS věnuje teorii archivistiky, archivní praxi, pomocným vědám historickým a dalším oborům, zejména historii a historiografii. ČAS napomáhá k získávání, šíření a prohlubování nejnovějších poznatků nezbytných k úspěšné činnosti v těchto oborech. Informace o publikační činnosti, kalendář akcí. Odkazy na další oborové stránky, české archivy a jiné související weby. Základní archivní rozcestník.

www.mvcr.cz

Sekce stránek ministerstva vnitra - odbor archivní správy. Základní informace o archivnictví a o archivních institucích na území ČR. Účel archivních institucí, základní informace pro žadatele (badatele) o archiválie, správní poplatky, přehled hlavních archivů. Archivní fondy a sbírky v České republice - vyhledávání; legislativa; metodiky; spolupráce. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku